تشدید سرکوب ها؛ حاکمیت طوفان درو خواهد کرد

در پی شروع خیزش تودەهای بە جان آمدە از سرکوب و بی عدالتی حکومت، مسئولان حکومتی برای این کە بتوانند خیزش عمومی مردم را مهار و سرکوب کنند، از یک سو تظاهرکنندگان را "اغتشاش گر و عامل بیگانگان" می خوانند و آنان را دستە دستە بازداشت و روانه زندان می کنند و رئیس پلیس خواستار مجازات آن ها می شود، از سوی دیگر، بیانیە می دهند و ادعا می کنند کە اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است، آن را می پذیریم و با آن هیچ مخالفتی نداریم، اما هیچ اقدامی در جهت اثبات حرفهای شان نمی کنند. این ادعا ها در حالی صورت می گیرد کە طی ٤ دهە گذشتە، هیچ اعتراض مسالمت آمیزی در کشور تحمل نشدە و مسالمت جویانە ترین اعتراض ها، با مشت آهنین از سوی نهاد های سرکوب گر جمهوری اسلامی ایران، پاسخ داده شده است، به طوری کە قبل از آغاز خیزش اخیر مردم بە جان آمدە از استبداد و سرکوب حاکمان فاسد و نالایق، صدها نفر از کنش گران مدنی از آن جملە دە ها فعال سندیکایی، صرفا بە دلیل فعالیت های صرفا مسالمت آمیز صنفی  بە زندان و شلاق محکوم شدەاند. حکومت حتی وکلایی را کە دفاع از فعالان سندیکایی و قتل های سیاسی را بە عهدە گرفتەاند، بە صرف پذیرش وکلات موکولان شان بە زندان های طولانی محکوم و سال ها  آن ها را در زندان نگاە داشتە است. عبدل فتاح سلطانی وکیل شرافت مندی کە وکلات محکومان کارگری و مدنی را بە عهدە گرفتە بود یکی از این وکلا است کە به همین خاطر بە زندان محکوم شدە و با وجود بیماری، سال هاست کە در زندان، محبوس شده است.

رضا شهابی عضو هئیت مدیرە سندیکای شرکت واحد، بدون این کە کار غیر مسالمت آمیزی مرتکب شدە باشد بە رغم بیماری و سکتە خفیف مغزی، در زندان است.

 اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دو تن از رهبران کانون صنفی سراسری معلمان به خاطر اعتراض مسالمت آمیز در مجموع حدود ٢٠ سال زندان محکوم شدەاند؟

کدام فعالیت ابراهیم مددی، داود رضوی و... غیر مسالمت آمیز بودە کە پس از سال ها زندان دوبارە محاکمە و محکوم شدەاند؟

کدام سندیکا و انجمن فعالیتش "اغتشاش گرانە و ... بودە" کە حق فعالیت از آن ها سلب شدە است؟

آیا این شرم آور نیست کە طی ٤٠ سال حق فعالیت بە هیچ تشکل و نهاد مستقلی دادە نشده است و بە ناگهان وقتی در تگنا قرار می گیرند محافظە کار و اصلاح طلب حکومتی، صحبت از حق اعتراض مسالمت آمیز می کنند؟

 چرا طی ٤٠ سال گذشتە بە استثنای زمان انتخابات صحبتی از حق اعتراض مسالمت آمیز نکردید؟ و چرا امروز کە یادتان آمدە، "اعتراض مسالمت آمیز" حق مردم است هزاران زن و مرد آزادە را به خاطر انجام اعتراض مسالمت آمیز روانە زندان ها کرده اید و برایشان خط و نشان می کشید؟ چرا آنهایی را کە پیش از خیزش اخیر بە خاطر اعتراض مسالمت آمیز بە زندان انداختەاید، آزاد نمی کنید؟

معنی اعتراض مسالمت آمیز در فرهنگ شما غیر از سکوت و تسلیم در مقابل بیداد و ستم گری، فقر و بینوایی است؟ دست از این فریب کاری های لو رفتە بردارید. دوران کارآیی سرکوب و فریب کاری و دادن وعدەهای پوشالی بە سر رسیدە است.

مردم امروز هوشیارتر از آن شدەاند کە بتوانید با فریب و سرکوب ساکت شان کنید. دنبال اغتشاش گر و عامل بیگانە در میان مردم نگردید، کە یافت نمی شود، عوامل بیگانە در میان شما هستند، از وکیل و مدیران دو تابعیتی گرفته تا عوامل سرویس های جاسوسی که در تاروپود نظام شما جا خوش کرده اند. خیزش مردم چیزی جز واکنش بەحق آنان بە اعمال ستم گرانه شما طی ٤٠ سالە گذشتە و بی اعتمادیشان بە شما نیست.

 کارگران و خانوادە رضا شهابی، نگران وضعیت سلامتی و سرنوشت وی هستند، همه مردم آزادی خواه و عدالت طلب چه در ایران و چه در سراسر جهان نگران همە زندانیان سیاسی، مدنی و هزاران بازداشتی هستند کە در یکی دو هفتە اخیر بە دلیل شرکت در تظاهرات بە زندان افتادەاند.

 آنها را آزاد کنید و بیش از این مانع بر سر راە فعالیت سندیکا ها و دیگر نهادهای مدنی قرار ندهید.

مردم اهل خشونت نیستند و خشونت های سازماندهی شدە کار خود شما ست. آن ها را بە مردم نسبت ندهید. 

تردیدی نیست که اگر این خشونت ها از سوی حکومت ادامه پیدا کند، بی شک حاکمان اسلامی در ایران، طوفان درو خواهند کرد.

 

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید