در سوگ ٣٢ دریانورد «سانچی»

در سوگ 32 دریانورد «سانچی»