نامه به تشکل های حقوق بشری ٬ دولتی وکارگری در کانادا

خانمها و آقایان

در هفته های اخیر بیش از ۲۰ شهروند ایرانی در جریان اعتراضها
علیه فقر گسترده  ,فساد
دولتی و نقض ازادیهای مدنی کشته شده اند. قوه قضائیه ایران شرکت کنندگان در
تظاهرات ضدحکومتی را تهدید به صدور احکام اعدام کرده است. از این رو، نگرانی جدی
در مورد سرنوشت  چندین هزار شهروندی وجود دارد که در هفته نخست اعتراض ها
دستگیر شده اند.متاسفانه تا این لحظه طبق امار منتشر شده توسط عفو بین الملل پنج
نفر از این عزیزان در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی ایران جان بر سر آرمانهای خود
نهادەاند.

خانمها و آقایان

ما از شما تقاضای عاجل داریم
که خواهان آزادی فوری افراد دستگیرشده در جریان
اعتراضهای جمعی در ایران شوید.

علاوه بر این، رژیم جمهوری
اسلامی ایران باید به شهروندان ایران اجازه شرکت در تظاهرات مطابق قانون اساسی
ایران و معیارهای بین المللی حقوق بشر بدهد.

با احترام 

تشکیلات حزب توده ایران درکانادا

سازمان اتحاد فداییان خلق ایران -طرفداران وحدت چپ در کانادا

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در کانادا

٢٥ دی ماە ١٣٩٦

 

افزودن نظر جدید