فراخوان به گردهمائی در پاریس

در پی خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی هر روز اخبار جدیدی از جنایات رژیم در زندان های ایران بگوش میرسد. هزاران تن از جوانان مبارز و فرزندان  دلیرمردم زیر شکنجه های رژیم قرون وسطائی قراردارند.

هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران  شما را به شرکت در یک گرد همائی اعتراضی دعوت میکند که در میدان حقوق بشر پاریس برگزار میگردد.

این گردهمائی با خواست آزادی زندانیان سیاسی و در کادر نفی نطام حاکم، پشتیبانی از جمهوری ایرانی و بمنظورافشای جنایت های رژیم و جلب افکار عمومی جهانی سازماندهی شده است 

محل میدان تروکا درو

زمان یکشنبه 21 ژانویه 2018  ، ساعت 15 تا 17

هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم  ایران  

 

 

 

افزودن نظر جدید