پنج حکم اخراج و 25 حکم تعلیق از تحصیل برای دانشجوی دانشگاه بین الملل قزوین

پنج دانشجوي دانشگاه بينالملل امام خميني قزوين به جرم آنچه كه ”شركت در اغتشاشات“ خوانده شده از دانشگاه اخراج شده و تا پنج سال حق شركت در هيچ كنكوري را ندارند.
همچنين 25 دانشجوي ديگر اين دانشگاه نيز احكام بين سه تا چهار ترم محروميت از با احتساب در سنوات دريافت كردهاند.
اين گزارش حاكياست كه تعداد ديگري از دانشجويان دانشگاه بينالملل نيز بهتازگي به كميته انضباطي دانشگاه احضار شدهاند كه با توجه به شرايط تحصيليشان، در صورت صدور احكام سنگين تعليق، احتمال اخراجشان بالا است.
ليست كامل دانشجوياني كه حكم گرفتهاند با جزئيات حكم و دانشجويان احضار شده به كميته انضباطي بهزودي اعلام ميشود.
بر اساس اين گزارش، برخي از اعضاي حراست دانشگاه بينالملل قزوين در ماجراي حمله به كروبي و اعتشاش در مراسم سخنراني وي نقش داشتهاند

افزودن نظر جدید