"خودکشی"اسم رمز قتل زیر شکنجە!

بنا بە اخبار منتشر شدە، کاوس سید امامی یکی از فعالان سرشناس و با تجربە محیط زیست کە در ٤ بهمن بهمراە حداقل پنج تن دیگر از فعالین محیط زیست بازداشت شدە بود، دوهفتە بعد از بازداشت بنا بە ادعای مقامات دادستانی در زندان "خودکشی" نمودە!

طی هفتە های اخیر بنا بر اخبار رسمی، حداقل سە نفر دیگر کە در پیوند با خیزش دی ماە زندانی شدە بودند، در زندان های مختلف، "خودکشی کردەاند". ادعای خودکشی پیاپی تعدادی از زندانیان سیاسی را اما کسی باور ندارد و حتا این ادعا چنان جعلی بە نظر می رسد کە تعدادی از نمایندگان مجلس نیز آن را نپذیرفتە و خواهان بازرسی از زندانها و توضیح زندان بانان در این خصوص شدند، کە البتە همانطور کە انتظار می رفت رە بجایی نبرد و ضد و نقیض گویی نمایندگانی کە از بعضی زندانها بازدید کردە بودند، کذب بودن ادعای "خودکشی" را اثبات می کند.

هیچ عقل سلیمی نمی تواند بپذیرد کە این همە انسان شریف پیاپی طی چند هفتە در بازداستگاە های بشدت کنترول شدە سپاە و دستگاە های اطلاعاتی دست بە خودکشی زدە باشند و بفرض محال کە چنین هم می بود، نمی توانست علت دیگری بە غیر از رفتاری کە با زندانیان در این شکنجە گاە های نظام اسلامی می شود داشتە باشد. بە عبارتی همە این افراد در هر حال بواسطە فشار و شکنجە زندانبانان بە قتل رسیدەاند و هیچ کس ادعای "خودکشی" شان را نمی پذیر و مقامات دادستانی را عامل اصلی قتل فرزندان دلسوز خلق و میهن می داند. تکرار این قتل ها نشان می دهد کە شرایط زندانها و شکنجە زندانیان سیاسی در این اواخر بە رغم جاروجنجال های فریبکارانە ای کە همزمان با اعمل این جنایات فجیع، در مورد "حقوق شهروندی" و قبول حق اعتراض و فعالیت مسالمت آمیز مدنی بە راە افتادە دروغ محض است. قتل فجیع آقای کاوس سید امامی و بازداشت پنج تن از همکاران وی مگر چە مغایرتی با حقوق شهروندی و فعالیت مدنی مسالمت آمیز داشتە است کە مستوجب مرگ و زندان بودە است؟ آیا جز این است کە آنها برای کاستن از فجایع زیست محیطی کە رژیم خالق اصلی آنها ست آستین همت بالا زدە بودند؟ همە آن کسانی کە در مقابل این جنایات سکوت می کنند و اقدامی برای توقف آنها نمی کنند، ولو اینکە نقش مستقیمی در این جنایات نداشتە باشند در آنها سهیم اند، بە تداوم آنها کمک می کنند و روزی باید در مقابل مردم پاسخگو باشند!

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.