مبارزە؛ تا تحقق مطالبات ادامە دارد

حسن صادقی رئیس باند ضد کارگری "اتحادیە پیش کسوتان جامعە کارگری" و یکی از رهبران سرشناس خانە کارگر کە بە راستی جز پیشکسوتان در سرکوب سندیکاها و اتحادیە های واقعی و مستقل کارگری هستند و با وجود بازنشستە شدن هم حاضر نیستند از فعالیت های سرکوبگرانە اش دست بکشد، در حاشیە تظاهرات حکومتی چهلمین سالگرد انقلاب بهمن، افاضاتی  در خصوص انقلاب بە یغما رفتە ٥٧ توسط دارودستە مرتجع و خیانت کار خمینی فرمودەاند کە همگی خلاف واقع اند. حسن صادقی کە بخوبی از ظلم و ستمی کە طی ٣٩ گذشتە از طرف غاصبان انقلاب بر کارگران و فرو دستان در نظام عدل اسلامی اعمال شدە و از خشم و نفرتی کە کارگران از این نظام ستم گر و عدالت ستیز دارند مطلع اند، بعد از این همە بیداگری باز هم بە کارگران وعدە دروغ در آیندە را می دهد. او می گوید: "آرمان انقلاب هم چنین مبارزه با فقر، ظلم و تعدی بوده است و باید در این راستا حرکت کرد. هم چنین مبارزه با زیاده ‌طلبی و زیاده‌خواهی که منجر به سقوط حکومت شاهنشاهی شد، از دیگر اهداف انقلاب است و حالا هم باید در این مسیر حرکت کنیم".

در مورد زیادە خواهی هایی کە حس صادقی از آن صحبت می کند، باید گفت کە نام دیگری جز غارت و چپاول اموال عمومی توسط غاصبان خیانتکار انقلاب نمی توان بر آن نهاد و انصافا از این لحاظ نیز رژیم فقە ها گوی سبقت را از رژیم شاە ربودە است و رکورد دار است، و هم چنین بر خلاف آن چە کە حسن صادقی می گوید،" فقر و تعدی و ظلمی" کە طی ٣٩ گذشتە توسط حکومت بە جامعە بالاخص بە کارگران و فرودستان، یا بقول خمینی و وارثانش، "مستضعفان وکوخ نشینان" تحمیل شدە نیز بسیار بیشتر از زمان رژیم شاە است کە مانند خمینی ادعای حمایت از"مستضعف" را هم نداشت. آقای صادقی مثل همیشە دارد فریبکاری می کند چون خودش خوب می داند کە سال بە سال وضعیت معیشتی و رفاهی و امنیت شغلی و اجتماعی بدتر شدە و این در حالی است کە تهاجم بە حقوق زحمتکشان در سال های اخیر شدت بی سابقەای یافتە و آن طور کە از برنامە های دولت بر می آید این تعرض لجام گسیختە از این بە بعد هم قرار است دنبال شود.

رئیس باند ضد کارگری "اتحادیە پیش کسوتان جامعە کارگری" کە در واقع در هیچ جای جهان نمونەای برای آن نمی توان یافت و صرفا برای ماندن در قدرت توسط حسن صادقی و دوستان اش، سرهم بندی شدە، در بخش دیگری از نوشتەاش کە در ٢٢ بهمن در "ایلنا" منتشر شد، گفتە است: " انقلاب ما حاصل یک جنبش آمیخته با مطالبات مذهبی است، ... این مطالبات برای رسیدن به یک جامعه مدنی که آزادی بیان و آزادی‌های فردی در آن به رسمیت شناخته می‌شود، ضروری بود. لذا شرایط برای رسیدن به یک جامعه آرمانی فراهم شد. جامعه آرمانی که مذهب خطوط کلی آن را ترسیم کرده است و دین در آن حاکمیت دارد"، لاف زدن از، جامعە مدنی، آزادی بیان و آزادی های فردی در شرایطی کە پس از ٣٩ سال هنوز کوچکترین اثری از آن ها وجود خارجی ندارد، جوانان فرودست و فقیر را بە صرف اعتراض بە فقر و بی عدالتی در زیر شکنجە بە قتل می رسانند، صدها فعال مدنی در زندان اند، کارگران بخاطر اعتراض بە دستمزدهای پرداخت نشدە ، و فعالیت صنفی زندانی می شوند و اخراج و بە شلاق بستە می شوند. رهبران جنبش سندیکایی بە دلیل فعالیت سندیکایی بە محکومیت های طولانی محکوم می شوند... بە راستی ادعاهای بیشرمانە خلاف واقع بیش نیست.

البتە حسن صادقی چارەای جز دروغ گفتن ندارد. مشابە این ادعاها را مردم هموارە از زبان کارگزاران مختلف رژیم هم شنیدە و باز هم خواهند شنید. از کسانی کە خودشان در تحمیل دیکتاتوری و بی عدالتی و غارت جامعە نقش داشتە و نصیب بردەاند، نمی توان غیر از این ها شنید. بواسطە همین خیانت ها و سرسپردگی ها پر منفعت است کە امثال آقای صادقی ها از همە امکانات دولتی برخوردارند و رهبران تشکل های واقعی در نظام مدعی حمایت از "مستضعفین" در زندان اند یا با شیوەهای مختلف بە قتل رساندە می شوند. ولی عمر این دوران در حال بسر رسیدن است. فرزندان همان کسانی کە علیە دیکتاتوری و بی عدالتی و برای رسیدن بە آزادی و رفاە انقلاب نمودند، غاصبان خیانت کار و مرتجع انقلاب را بە زودی از اریکە قدرت بە زیر خواهند کشید. مبارزە تا تحقق مطالبات دمکراتیک انقلاب بهمن ادامە خواهد یافت.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید