درخواست ١٠٧ نفر از فعالین سرشناس کارگری و اجتماعی برای اعتراض بە دولت و مجلس

ما مخالف هر گونه مصوبه درباره برداشت سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي از سوي دولت هستيم!

كارگران و زحمتكشان سراسر ايران!

دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 29 بهمن 1396 در يك اقدام بيسابقه با تصويب بند "ز" تبصره هفت ماده واحده بودجه سال 1397 به صندوق سازمان تامين اجتماعي ايران دست اندازي كرده اند؛ اين مصوبه آشكارا از صاحبان سرمايه صندوق بين النسلي آن سلب مالكيت مي كند.
« برابر بند "ز" سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسرحق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.»
در دولت نهم اولين تهاجم دستگاه دولتي با از ميان برداشتن شوراي عالي تامين اجتماعي و جايگزين كردن هيات امنا آشكارا نقش نظارتي نمايندگان كارگران حذف و دستبرد و غارت صندوق تامين اجتماعي با مديريت مرتضوي آغاز شد. حذف نظارت سازمان يافته كارگران سازمان تامين اجتماعي نقض حقوق كارگران و اين اولين اقدام غيرقانوني عليه سرمايه بين النسلي كارگران بود.
سپس در دولت يازدهم" تدبير و اميد" با طرح تحول سلامت فعاليت گسترده وزارت بهداشت براي تجميع صندوق هاي بازنشستگي و سپردن آنها به اين وزارت كليد خورد كه خوشبختانه با مقاومت كارگران و اعتراض به اين طرح درجلو مجلس شوراي اسلامي طرح تجميع عقيم ماند
حال دولت و مجلس از طريق بند "ز" دست اندازي به سرمايه بين النسلي كارگران و زحمتكشان را قانوني كرده اند .
دولت تاكنون براي اجراي ناموفق طرح تحول سلامت، بدون چنين مصوبه اي از محل 9% سهم
درمان تامين اجتماعي استفاده كرده است. اين طرح علاوه بر هزينه كردِ بودجه اختصاصي 7000ميلياد توماني درسال 1396 از محل 9%سهم درمان حق بيمه نيز هزينه كرده است در حالي این دست اندازی به منابع سازمان تامين اجتماعي صورت می گیرد که این سازمان نه تنها هيچگاه از بودجه دولتي استفاده نكرده و تمامي منابع آن حاصل دسترنج كارگران و بيمه شدگان است بلكه دولت خود تا کنون مبلغ يكصد و چهل وپنج هزار ميليارد تومان به این سازمان بدهكار است اين مصوبه علاوه بر پايمال كردن طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت؛ سرمايه بين النسلي كارگران را به جيب كارگزاران طرح تحول سلامت واريز خواهد كرد !
طرح تحول سلامت علاوه بر هزينه كرد بودجه مصوب، ميلياردها تومان را با افزايش 180 درصدي تعرفه هاي پزشكي و افزايش 100 تا 400 درصدي هزينه هاي بيمارستاني از محل 9% درمان بيمه شدگان را بلعيده است و با اين حال وزارت بهداشت و وزير كنوني به نمايندگي از سوي دولت با لابي گري هاي گسترده در مجلس توانسته اند بند ‍"ز" را به تصويب رسانند.
مصوبه مجلس شوراي اسلامي در باره سپردن سهم درمان و ساير منابع سازمان تامين اجتماعي به دولت؛ خلاف قانون اساسي است !
اين مصوبه خلاف برنامه ششم توسعه است چون سازمان تامين اجتماعي نهادي غير دولتي است و دولت نمي تواند هيچ گونه بار مالي براي اين سازمان كند!
همه سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران از بدو تاسيس تا كنون بوده است و در آينده نيز به نسل هاي بعدي كارگران تعلق خواهد داشت و دولت نمي تواند به بهانه تنظيم بودجه سالانه، ازكارگران سلب مالكيت كند! هر گونه دست اندازي به منابع سازمان تامين اجتماعي نابودي اين سازمان را در بر خواهد داشت !
كارگران و زحمتكشان سراسر ايران !
اكنون اين مصوبه ظالمانه منتظر بررسي و نظر شوراي نگهبان در تعيين مغايرت يا موافقت آن با شرع و قانون اساسي است و هر آينه ممكن است با لابيگري هاي وزارت بهداشت به رغم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي و ساير قوانين بالا دستي؛ از تاييد شوراي نگهبان نيز بگذرد! اين آخرين فرصت براي دفاع از سرمايه بين النسلي كارگران و زحمتكشان در ملغي و بي اثر سازي اين قانون غاصبانه است. براي دفاع از حق مسلم خود با قراردادن نام و امضاي خود بر اين بيانيه بصورت گسترده اعتراض كنيم! ما به اين طومار اكتفا نمي كنيم و لازم ميدانيم در همه مراكز كار و توليد و از طريق همه تشكل هاي موجود اعم از سنديكاها، شوراها ،انجمن هاي صنفي، مجامع نمايندگي و كانون هاي بازنشستگي در همه استان ها و شهر ها عليه اين قانون ضد كارگري بپا خيزيم
امضاي اين بيانيه آغاز مبارزه گسترده ما عليه دست اندازي هاي قانوني و فراقانوني است. با امضاي اين بيانيه اعتراضي در الغاي اين قانون بكوشيم

پيروز باد مبارزه حق طلبانه كارگران و زحمتكشان سراسر ايران


wامضا کنندگان:1 _ حسین اکبری 2 _ کاظم فرج الهی 3_ عبداله وطن خواه 4 _ فریبرز ریس دانا 5 _ محمد رضا قضات 6_ علی خدایی 7 _ فرشاد اسماعیلی 8_ حسین حبیبی 9_ سهراب حسینی 10_منوچهر تاکی 11_ محمد مالجو 12حسن ساقی 13_ مریم زندی 14_ ابراهیم نوروزی گوهری 15_ مسعود نظر پور 16_داوود رضوی 17_ اسماعیل محمد ولی 18_ امیر یعقوبعلی 19_ رضا دهقان 20_ رضا خلیلی 21_ فرهاد توانایی نیا 22_ یاشار دارالشفا 23_قاسم حسنی 24_حسین حسن پور 25_امین آشوری 26_شادی انصاری 27_صمدگوداغی 28_احسان سهرابیان 29_الهام باباخانی 30_فرهنگ نیکفر 31_عبداله مرادی 32_ابراهیم ذکری 33_سلمان نیکنام 34_رزا انصاری 35_کورش تیموری فر 36_فاطمه نصر 37_ وحید فریدونی 38_حسن سعیدی 39_عباس نژند کودکی 40_ مسعود نظر پور 41_ عباسعلی شکاری 42_ شبگیر حسنی 43_ امیر چمنی 44_ خسرو صادقی بروجنی 45_ حسین دانش 46_ اشرف شهرزاد 47_ سید رسول طالب مقدم 48_ کاوه اخوان 49_ ابوالحسن دارالشفا 50_ نادر یزدی 51_ جواد مهران گهر 52_ سیامک طاهری 53_ علی سنبلی 54_ پرویز صداقت 55_ علی یزدانی 56_ منور یوسف پور 57_ احمد پور ابراهیم 58_ سودا پورغفار 59_ علی رضا اخوان 60_ شهلا انتصاری 61_ حمید بی آزار 62_ ارژنگ نجاریان 63_ مینا محبوبی 64_ ناصرابراهیمی 65_ ستارامینی 66_محمود منصوری 67 _حسین موزر 68_روزبه درنشان 69_ ریحانه انصاری 70_ علیرضا جباری 71_ زهرا محیط 72_ ناهید میرحاج 72_ یونس آذری 73_ شهریار شربتیان 74- محمد صمدی 75_ عابد توانچه 76_ محسن نیستانکی 77_ ابراهیم اسکندری 78_ علی اسکندری 79_ عبدالله نوری 80_ عباس زرانی 81_ علی رحمتی 82_ محمد رضا لطفی 83_ داود محمد نژاد 84_ علی محمدی 85_ زهره شمیرانی 86_ داود میرزا آقا 87_ اسدالله روستایی 88_ مهدی فرجی 89_ محمد آذری 90_ ابوالفضل آخوندی 91_ علی فتحی 92_ غلامرضا مشعوف 93_ ناصر محمد زاده نوری 94_ سیامک رستمیان 95_ فرشید یزدانی 96_ فردین یزدانی 97_ عبداله مختاری 98_ رضا نیکویی 99_ محمدحسن گچ پز پور 100_ محمد امین آشوری 101_ محمد بابایی 102_ حسین غلامی 103_ علی کافی 104_ فاطمه فتوگرافی 105_ فیروزه چالشی 106_ منصور منصور نژاد 107_ آصفه کامرانی 108_ عنایت یوسف پور 109_ سیاوش برادران 110_ زهرا ابراهیمی 111_ جمیله روحزنده 112_ نسرین پوری 113_ کامل اخوان 114_ مهدی مامندی 115_ فاطمه محمدنژاد 116_ خشایار باقری 117_ سارا اروند 118_ حامد روح الهی 119_ واحد شرفی 120_ مونا پرهیزگار 121_ ریبوار محمدی 122_ یاسمن شیخه پور 123_ شریف شیخه پور 124_ زهرا مینایی 125_ احمد محمدی 126_ جعفر محمدی 127_ خورشید مامندی 128_ فخری شادفر 129_ ناصر حسن زاده 130_ زهرا باقری 131_ تقی صابری 132_ سکینه حسین زاده 133_ اقدس مومنی 134_ جمیله سالاری 135_ سارا کریمی 136_ جمال مامندی 137_ منصوره محب 138_ محمود علیدوستی 139_ شاهرخ احمدی 140_ فخرالدین احمدی سوادکوهی 141_ ایرج صادقی بروجنی 142_ کبری ارباب زاده بروجنی 143_ محمد خانی 144_ سعید محمدی مجدر 145_ تارا قسیمی 146_ فریدون عباسیان 147_ یونس مامندی 148_ اسماعیل گرامی 149_ محمدرضا مکانیک 150_ فاطمه محمدنژاد

کسانی کە مایل بە امضا این بیانیە هستند می توانند بە لینک زیر مراجعە نمایند :

 https://goo.gl/forms/viWrXto054qXvy802

  

بخش: 

افزودن نظر جدید