چرا رژیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب یاری نمی رساند؟

زلزله ی که در 21 آبان امسال استان کرمانشاە را لرزاند، شهر سرپل ذهاب رابیشتر از دیگر شهرها ویران کرد و این شهربیشترین آمار کشته شدگان را نیز در بر داشت. یک روز پس از وقوع زلزله، مردم ایران حماسه ای از یاری رسانی به زلزله زدگان را آفریدند،مردم بطور فردی با ایجاد انجمنهای یاری رسانی و جمع آوری لوازم موردنیاز و موادعذایی به یاری آسیب دید کان شتافتند. این موج عظیم یاری رسانی هرچند در مواردی با موانعی از سوی مقامات رژیم روبرو میشد، اما تا چندین هفته ادامه داشت وهمبستگی ملی پرشکوهی را به نمایش گذاشت. اما اکنون که 5 ماه از وقوع زلزله می گذرد، اکثریت مردم آسیب دیده ازداشتن سرپناه مناسب  که از سرما وباران محفوظ نگاە شان دارد محروم اند. بهمین علت متاسفانە تاکنون شماری کودک و زن ومردسالخورده براثر سرما جان باختە اند و بیم آن میرود کە اگر سرپناە های مناسبی برایشان تهیە نشود عدە دیگری از زلزلە زدگان جانشان را از دست بدهند. خانه ها، مدارس و درمانگاهها وبیمارستان نیز هنوز بازسازی ومرمت نشده ا ند. وضعیت روستاها بمراتب اسفبارتر است.

وقوع زلزله دراین منطقه این واقعیت را نیز آشکار کرد که مردم این منطقه از فقیر ترین ومحروم ترین مردم کشورمان هستند که افزون بر عقب ماندگی اقتصادی از تبعیض مذهبی وقومی نیز رنج می برند.

بیکاری درمیان جوانان شهر بیداد می کند. زیرا دراین شهر85 هزارنفری، کارخانه و فعالیتهای اقتصادی اشتغالزا وجود ندارد بهمین دلیل وجوانان این شهر یا درشهرهای بزرگتر به کارهای شاق تن درمیدهند و یا به کشورهای اروپایی پناهنده میشوند. از دیگر رنجهای مردم سرپل ذهاب آثار وپیامدهای جنگ 8 ساله است، پس از استان خوزستان، شهرهای قصرشیرین، کرند وسرپل ذهاب وشهرکها وروستاهای اطراف آنها بیشترین میزان و یرانی وآوارگی را در اثر زلزلە اخیر متحمل شدند. افزون بر این ها هزاران نفر از مردم این منطقە در هنگام جنگ ایران و عراق کشته ومجروح شدندوصدها نفر غیر نظامی وکشاورزنیز به اسارت ارتش عراق درآمدند که بعصی از آنان دراسارت جان باختند. .

از دیگر رنجهایی که به مردم سرپل تحمیل شد، فشارها وتضییقاتی بود  که در آغاز انقلاب از جانب رژِیم برای تغییز دین به آنان وارد میشد، بهمین علت صدها خانواده ناچار به کشور عراق پناهنده شده ودر اردوگاه رمادیه اسکان داده شدند ودراین اردوگاه دردها و رنجهای طاقت فرسایی را تحمل کردند. عده ای از آنان پس ازجنگ به ایران بازگشتند اما در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی از دادن کارت ملی به آنان حودداری کردند. هنوز بعصی ازخانواده ها پس از 38 سال دراین اردوگاه که فاقد امکانات آموزشی وبهداشتی است درزیر چادرها زندگی میکنند .زندگی  توانفرسا وطولانی ساکنین اردوگاه رمادیه یکی از فاجعه بارترین سرنوشتهای بخشی ار هموطنان ماست. .

علل عدم یاری رسانی رژیم به زلزله زدگان سرپل  ذهاب 

عملکرد وکارنامه حاکمیت دراین40 سال نشانگر این واقعیت است که رژیم اعتنایی به نحوه زندگی  مردم فقیر ومحروم وآسیب دیده ندارد، چنانکه میلیونها هموطن آسیب دیده از هرگونه مساعدتی برای بهبود زندگی خود محروم ماندەاند و شکایتشان هم رە بجایی نبردە است.  دانش آموزان دختر شین آباد که درمدرسه دچار سوختگی شده بودند هنوز درمان نشده اند. مردم نگرانند کە اسکان آنها بە سرنوشت زلزلە زدگان بم تبدیل شود کە با گذشت 14 سال که از زلزله بم میگذردهنوز زلزله زدگان بطور کامل اسکان نیافته اند .درحالیکه مردم سرپل  هرروز مشاهده میکنند که چگونه کاروانهای حامل ضریح های طلا  برای  مقبرە های امامان وامامزادها ها وانواع کمکها جنسی  به عراق ارسال می شود. .

در آغاز  انقلاب سرپل وکرند پایکاه نیروهای چپگرا بویژه فداییان بود واکثریت جوانان این دوشهر هوادار سازمان فدایی بودند، چنانکه در اتنتخابات مجلس، کاندیدای این سازمان 90 درصد آرا را بدست آوردند. نتایج این انتخابات را رژیم فراموش نکرد وکینه آن را هنوز در دل دلرد.

مردم سرپل ذهاب پیرو آیین یارسان هستندوموسیقی بخشی از مراسم مذهبی آنان ست که درجمخانه ها زن ومرد در کنار یکدیگر تنبور مینوازند و آواز میخوانند. برگزاری این مراسم را رژیم برنمی تابد وبارها این مراسم مورد تهاجم قرار گرفته اما پیروان یارسان همچنان مفاومت می کنند و تسلیم فشارها نشدەاند. .

امید است در نوروز امسال مانند آبان ماه مردم نوعدوست ما هموطنان زلزلە زده  خودرا فراموش نکنند و از کمک کردن بە آنها در این شرایط دشوار دریغ نورزند.

افزودن نظر جدید