در شهر جادو شده تاریکی و سیاهی ها، شادی، رقص و حتی رقص کودکان ممنوع است و دزدی، اختلاس و خرافات آزاد

در شهر جادو شده تاریکی و سیاهی ها، شادی، رقص و حتی رقص کودکان ممنوع است و دزدی، اختلاس و خرافات آزاد!
از خبر وحشتناک بازجویی دختر بچه های هفت و نیم ساله، انسان شوکه می شود، آنها گزارش می دهند که با آنها طوری برخورد شده که جنایت کرده اند. این چگونه است که در همه دنیا رقص و شادی و لبخند آزاد است و در کشور ما ممنوع؟
متاسفانه در هر جای مملکت نگاه می کنیم، میبینیم که اینها همە چیز را ویرا کردەاد. !
این چه جهنمی است که اینها راه انداخته اند؟
متاسفانه کشور ایران چهل سال است که توسط یک مشت آخوند عقب مانده از نظر فکری، افراطی و واپسگرا اداره می شود. راه اصولی اینست که دین از سیاست جدا باشد.

 

افزودن نظر جدید