فرصتی کە فرصت طلبی احمدی نژاد ایجاد نمودە!

محمود احمدی نژاد در حساب تویتری اش خبر اعتصاب ٨ روزە بقایی معاون پیشین اش را منتشر  و نسبت بە فشارهای "بی سابقەای" کە بە گفتە وی در زندان بە بقایی و مشایی وارد می شود اعتراض نمودە.و دستگاە قضایی را بە این خاطر محکوم کردە است. در درستی و بە حق بودن اعتراض احمدی نژاد بە رفتار قوە قضائیە البتە جای تردید وجود ندارد، ولی سوالی کە پیش می آید این است کە چرا احمدی نژاد تنها بە برخورد نادرست و فشارهای قوە قضائیە بە نزدیکان خود معترض است و نسبت بە ستمگری های این دستگاە و فشارهای بمراتب سنگینتر آن نسبت بە هزاران تن از بیگناهانی کە قربانی ستمگری دستگاە قضایی شدەاند و کسانی امثال سهیل عربی، آرش صادقی، گلرخ ایرانی، عبد الفتاح اسماعیلی و... کە صرفا بخاطر همین بی عدالتی ها بە زندان محکوم و در اعتراض بە رفتار ضد انسانی دستگاە قضایی بارها بە مدت طولانی اعتصاب غذا کردەاند و تا آستانە مرگ هم پیش رفتەاند اعتراضی نکردە و نمی کند؟ همین برخوردهای متناقض و دوگانە موجب می شود کە کسی اعتراض احمدی نژاد بە دستگاە قضایی را جدی نگیرد و آن را بە حساب جنگ جناح ها ی رژیم بر سر قدرت بفهمد و نە بیشتر. بهمین خاطر انتظار هم نمی رود کە اعتراض توام با تهدید احمدی نژاد برای تبرئە معاونان اش بە نتیجە دلخواە شان برسد. با این همە اما واقعیت آن است کە احمدی نژاد در مقایسە با اصلاح طلبان و اعتدالیون حداقل در دفاع از طرفدارانش جسارت و وفاداری بیشتری نشان می دهد  و حاضر است کە موقعیت خودش در نظام را بە مخاطرە بیندازد . این در حالی است کە اصلاح طلبان رهبران جنبش سبز را  در عمل  رها کردند و منافع شخصی شان را بر دفاع از آنان ترجیح دادند.احمدی نژاد اما بە رغم برخورداری از عنایت رهبر و حمایت محافظە کاران  سعی  کرد .از سیاستهای  بیت رهبری فاصلە بگیرد و قدرت بی منازع خامنەای را هم در دورە دوم ریاست جمهوریش بە چالش بکشد. کاری کە نە خاتمی جرائت آن را بخود داد و نە روحانی. با این حال تلاش احمدی نژاد برای نشان دادن چهرە دیگری از خود  بە نظر نمی رسد از سوی جامعە مورد استقبال قرار گیرد و فراتر از جنگ خودی ها بر سر قدرت ارزیابی شود، چرا کە سابقە احمدی نژاد و دارو دستەاش در زمان زمام داری شان کمتر از دستگاە قضایی سیاە و ضد مردمی نیست. اما نمی توان منکر شد کە اعتراض احمدی نژاد بە دستگاە قضایی فوایدی هم برای جامعە و مخالفین نظام می تواند در پی داشتە باشد زیرا کە صرفنظر از انگیزە های پشت پردە این  حرکت، خود این اعتراضات بە تضادهای درونی نظام دامن خواهد زد و دستگاە قضایی را تضعیف و مبارزە با این دستگاە ستمگر را سهلتر می کند و فرصت بهتری برای مبارزە با یکی از مظاهر استبداد فقاهتی فراهم می کند کە نباید نسبت بە آن بی توجە ماند. بازداشت و حصر احتمالی  احمدی نژاد هم تنها موجب حدت تضادها خواهد شد. این فرصتی را کە فرصت طلبی احمدی نژاد بوجود آوردە نباید از دست داد و مانند برخی از اصلاح طلبان حکومتی رقیب احمدی نژاد بە دفاع از اعمال قوە قضایی برخاست. بقول سردار دهقان وزیر پیشین دفاع. احمدی  نژاد حکم درب مسجد را در نظام پیدا کردە، کە نمی شود کند و دورش انداخت.  این گفتە بە این معنی است کە این کشاکش ادامە خواهد یافت.  

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.

دیدگاه‌ها