کنگرە موسس حزب چپ ایران با موفقیت پایان یافت

کنگرە سە روزە سازمان های فدائیان خلق ایران (اکثریت)، اتحاد فدائیان طرفدار وحدت و کنشگران چپ، با تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و انتخاب شورای مرکزی این حزب با موفقیعت در روز ١٢ فروردین پایان یافت. در این کنگرە کە در شهر کلن آلمان برگزار شد علاوە بر تعداد زیادی از اعضای هر سە جریان شمار قابل توجەای مهمان از طرف احزاب سیاسی، رسانە های خبری و شخصیت های سیاسی در کنگرە حضور و علاوە بر نظارت بر کار کنگرە در مباحث شرکت داشتند. افزون بر اینها تعدادی پیام از طرف احزاب ایرانی و خارجی و گروە های هوادار سازمان برای کنگرە ارسال شدە بود کە در خلال کنگرە بە دلیل کمببود وقت بخشهایی از آنها خواندە شد  و بە گفتە هئیت رئیسە کنگرە همە پیامهای رسیدە منتشر خواهند شد.نمایندگانی از طرف حزب تودە ایران، کوملە،حزب دمکرات کردستان، اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، سازمانهای جبهە ملی در خارج از کشور و حزب مردم بلوچستان از زمرە احزاب ایرانی بودند کە در اجلاس کنگرە سخنرانی نمودند.چند تن از اعضای حزب وطن افغانستان نیز در جلسە حضور داشتند کە یکی از آنان نیز جزء سخنرانان بود. 

در صبح دهم فروردین کنگرە کارش را با تجلیل از جانباختگان راە آزادی و تجلیل از زندانیان سیاسی و مردم شرکت کنندە در خیزش دی ماە و اعلام یک دقیقە سکوت در احترام بە آنها آغاز کرد و با معارفە تنی چند از اعضای هر سە جریان ادامە یافت کە در خلال معارفە با اجرای سرودهای خاطرە انگیز توسط گروە موسیقی "بیدار"همراە بود. سراومد زمستان و همراە شو رفیق از جملە سرودهایی بود کە با استقبال زیاد و همراهی شرکت کنندگان در کنگرە مواجە شد. پس از اتمام مراسم معارفە، هئیت رئیسە سنی کنگرە برای افتتاح رسمی فرا خواندە شددند. پس از انتخاب هئیت رئیسە  برسی آئیننامە کنگرە و اساسنامە بە تصویب رسید و در ادامە منشورهای پیشنهادی در دستور کنگرە قرار گرفت.  پس از بحث های مفصل سرانجام از میان سە سند پیشنهادی یکی از آنها بە تصوب کنگرە رسید و جهت تدقیق در اختیار کمیسیون منتخب کنگرە قرار گرفت. کمیسیون پس از برسی سند آن را همراە با پیشنهاداتی در مورد دوبند منشور باردیگر دراختیار گنگرە قرار داد و کنگرە بە دلیل کمبود وقت تصمیم گیری در مورد پیشنهادات کمیسیون را بە دلیل کمبود وقت بە کنگرە آتی کە یک سال بعد قراراست برگزارشود موکول کرد. افزون بر اینها کنگرە بە صدور پیامهایی بە مردم ایران، کارگران، زندانیان سیاسی ، زنان، جوانان ومردم مناطق ملی  رای داد. همچنین همزمانی کشتە و مجروح شدن شمار زیادی از مردم فلسطین توسط ارتش اسرائیل با روزهای برگزاری کنگرە موجب محکومیت و اعتراض وانزجار شرکت کنندە گردید. کنگرە در دومین روز کارش تعیین نام حزب جدید را در دستور قرار داد و پس از بحث های موافق و مخالف با بیش از ٨٢ درصد نام، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را برای حزب جدید انتخاب کرد. گفتنی است کە بە غیر اعضای کنگرە احزاب و شخصیت های شرکت کنندە در کنگرە نیز دراین بحث فعالانە شرکت کردند و اثر گذار هم بودند. اما مهمترین موفعیت کنگرە موافقت صد در صدی با وحدت و تشکیل حزب بود. اگر چە اختلاف نظراتی در مورد نوع حزب وجود داشت ولی هیچکس با اصل وحدت و تشکیل حزب مخالفتی نکرد و پس از تصویب نام و قطعی شدن وحدت شور و شعف کم نظیری سالن کنگرە را در خود گرفت. گفتنی است کە در پایان روز دوم جشن پرشکوهی بهمین مناسبت همراە با موسیقی بر پا شد کە تعداد زیادی از خانوادەهای اعضای هر سە جریان در آن بە شادی و رقص و پایکوبی پرداختند.

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با درود های فراوان
برای حزب چپ ایران ارزوی موفقیت دارم
البته من شخصا اسم حزب سوسیالیست ایران را بیشتر می پسندیدم زیرا نام چپ در برابر راست یک صفت بیش نیست و فرا گیر هم نیست اما سوسیالسم نام پر معنی سنگین واسم کلی ومعنی بسیار دارد وکلا صفت نیست بلکه اسم فلسفی ایست گر چه من بطور زنده کار کنگره را تماشا می گردم ونظر جمع بر ان شد من هم نظر جمع را قبول دارم و ارز می کنم بیشر فعالیت حزب چپ برای وحدت دیگر سازمان ها و جریانها در حارج و داخل کشور انجام شود و همچتین حزب چپ بتواند راست ها را نیز جذب کند وحتما حزب چپ در صدد دایر کرد یک رسانه هر چه سریعتر اقدام کند که نیاز مبرم در این شرایط است بار دیگر برای حزب چپ ایران ارزوی موفقیت و توفیق دارم.

مشکل بزرگ احساس غربت و نداشتن تحرک در متن جامعه با تغیر اسم حل نمی شود موفق باشید

در صحن کنگره این موضوع دهان به دهان نقل و تکثیر می شد که بعد از سالهای جدائی دوباره یکی می شویم هرچند با تاخیر. این امر که بعد از "ده سال" کار تدارکاتی در طی سه روز، کنگره نتوانست مشی سیاسی و اساسنامه حزب جدید را که خلاصه شده بودند، تصویب کند؛ خوب نیست و می تواند قبل از هر امری مطرح ساخت که پراکندگی ذهنی و فکری و ایدئولوژیک بر ذهن شرکت کنندگان حاکم بود و از دگم بودن شرکت کنندگان در کنگره نشان دارد تا ثابت کند تا پیرانه سری هم بزرگان فدائیان خلق هیچ انعطافی نمی پذیرند و تشکیل حزب چپ ایران بی وجود انعطاف راه به جائی نمی برد، چونکه انعطاف پذیری و داشتن توانایی برای رسیدن به توافق از ملزومات فعالیت سیاسی نوین در دوران کثرت پذیری امروزی است.