نظری پیرامون تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق)

در روزهای آغازین فروردین ماه سال 1397، درکنگره ای سه روزه در شهر کلن آلمان، حدود صد نفر از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و اتحاد فدائیان و کنشگران سیاسی که هریک بنوعی در گذشته از تشکیلات فدائی جدا شده بودند، حزب چپ ایران (فداییان خلق) را بنا نهادند.

مفید دیدیم که نظرمان را در مورد این رویداد بیان نماییم:

  1. ما یگانه راه واقعی و صلح آمیز برای توسعه سیاسی در ایران و بستر مناسب مبارزه طبقاتی و سیاسی در میهن را آزادی وگسترش و تقویت احزاب و نهادهای سیاسی می دانیم و معتقدیم برای مقابله با پوسیدگی و فروریزی جامعه می بایست  کثرت گرایی "پلورالیسم" سیاسی را پذیرفت وساختارهای حکومتی باید حزبی شوند و قدرت حاکمیت مابین احزاب سیاسی به نسبت رایی که می توانند از مردم در شرایط آزاد کسب کنند، تقسیم گردد. بر این پایه نظری، آزادی فعالیت احزاب و تقویت سازمان ها و نهادهای سیاسی را با حضور پرشمار مردم خواهانیم.

بدین ترتیب پایه گذاری حزب جدید ، حزب چپ ایران (فداییان خلق) را با درنظر داشت تمام شرایط، مثبت و مفید و در راستای مدنیت و بسط دمکراسی و پلورالیسم سیاسی ارزیابی می کنیم.

  1. با تکیه بر شناخت از ترکیب طبقاتی شرکت کنندگان در کنگره و بر پایه بحث ها و منشورهای ارائه شده و شیوه کار کنگره و دسته بندی رای گیری ها، موضع حزب جدید التاسیس را در عرصه سیاست داخلی سوسیال دمکراسی میانه و در عرصه سیاست خارجی سوسیال دمکراسی راست و متمایل به جناح راست نیروهای سیاسی اروپایی تحلیل می کنیم.

  2. اگر تاسیس حزب جدید موجب انحلال سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بشود، موجب تاسف عمیق ماست. با توجه به اینکه ایدئولوژی حزب جدید فاصله زیادی با کمونیسم دارد و اکثریت قاطع اعضای حزب چپ منتقد و مخالف سوسیالیسم علمی هستند، اعضای مارکسیست سازمان فداییان "اکثریت" یا باید فراکسیونی در حزب چپ اعلام نمایند که تاثیر آن در مجموعه موضع گیری های حزب روشن نیست و یا سازمان اکثریت را در غیاب جناح های سوسیال دمکرات و راست که به حزب چپ ملحق شده اند، براساس اصول احزاب مارکسیستی مدرن تجدید سازمان نمایند.

  3. سیاست ما نسبت به حزب چپ ایران (فداییان خلق) ، همچون احزاب دیگر سیاست همکاری و انتقاد است. در هر زمینه و هدف مشترک از جمله مبارزه برای آزادی های دمکراتیک ، تامین حقوق انسانی و اعتراض به تبعیض ها و بی عدالتی ها و سرکوب ها ی سیاسی رژیم ... پیشنهاد ما همکاری است. همچنین اما، در مورد هر موضع نادرست و یا حرکت سیاسی که به مبارزه عمومی مردم در ایران صدمه بزند و حقوق کارگران و زحمتکشان پایمال شود ، سلاح انتقاد در دست ماست.

  4. از آن رو که موفقیت حزب جدید در اهداف عمومی که اعلام کرده است ، خواست ماست، چند انتقاد صمیمانه را نسبت به عملکرد کنگره مطرح می نمائیم با این امید که مورد توجه شرکت کنندگان در آن قرار گیرد:

ـ اگر حزبی مبارزه رفورمیستی را انتخاب می کند، نمی تواند همزمان شعار های "تغییر رژیم" و "براندازی " سر دهد. بسر بردن در تضاد مابین رفرم"اصلاح" و براندازی موجب خواهد گردید همواره در موضع گیری های روزمره دچار تناقض و سردرگمی شود. این تجربه شکست خورده است.

ـ دعوت گزینشی هیئت برگزاری کنگره از افراد چپ غیر فدایی موفقیت آمیز نبود و بی توجهی کامل شرکت کنندگان درکنگره به نظرات دوستان و رفقای فعال در داخل کشور بارز و چشم گیر بود و موجب تعجب است.

ـ این امر که بعد از "ده سال" کار تدارکاتی در طی سه روز، کنگره نتوانست مشی سیاسی و اساسنامه حزب جدید را که خلاصه شده بودند، تصویب کند، علاوه بر اینکه از پراکندگی ذهنی و فکری و ایدئولوژیک شرکت کنندگان خبر می دهد، از سفت و سخت بودن افراد نشان دارد که هیچ انعطافی نمی پذیرند. انعطاف پذیری و داشتن توانایی برای رسیدن به توافق از ملزومات فعالیت سیاسی نوین در دوران کثرت پذیری امروزی است.

ـ انتخاب شورای مرکزی حزب با اعمال "حق ویژه" برای سه جناح شرکت کننده در کنگره ، آنهم در انتهای کنگره که قاعدتا می بایست همه شرکت کنندگان از حق مساوی برخوردار باشند و به همدلی رسیده باشند، نهادینه کردن سه جریان در ادامه زندگی حزب است. "حق ویژه" اگر برای حضور زنان در شورای مرکزی نوعی تشویق است، برای جناح های شرکت کننده نوعی تبعیض است که در آینده مشکل ساز خواهد گردید.

 

همبستگی سوسیالیستی ایرانیان

15 فروردین ماه 1397، 4 آپریل 2018

hambastegi.socialisti@gmail.com

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام. «همبستگی سوسیالیستی ایرانیان»، تشکلی با سابقه است و یا جدیداً تأسیس شده است. در سرچ گوگل هم یافت نشد. بی شک حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به نظرات ارائه شده، حتماً باید توجه کند و علاقه مندان نیز. بنابراین شناخت از مواضع و سابقه منتقدان نیز مهم است و بی تأثیر نیست در بذل عنایت به نظرات انتقادی شان. چنانچه کار آنلاین مختصر آشنایی از این تشکل ارائه کند، بد نیست.
پیشاپیش ممنون از اینکه به این پیشنهاد توجه شود و یا اگر آدرسی برای آشنایی با این تشکل وجود دارد، معرفی کنید.

دوستان عزیز بە عقیدە من شما از روی بی اطلاعی نسبت بە حزب "چپ ایران" (فدائیان) قضاوت نادرستی  کردەاید و اطلاعات نادرست دادەاید.شما در جایی از این نوشتە تان اشارە بە ترکیب طبقاتی این حزب کردەاید. می توانید بفرمائید ترکیب طبقاتی این حزب را چگونە استخراج نمودەاید؟ در جای دیگری در همین نوشتە حزب جدید را متهم بە رفرمییسم در سیاست داخلی و رفرمیست راست در موضع گیری خارجی کردەاید بدون اینکە مصادیق آنها را مستند کنید. من شناخت زیادی از حزب شما البتە ندارم ولی بە اندازەای از ترکیب طبقاتی و گرایشات و برنامە های جریانات فدایی کە با هم وحدت کردەاند شناخت دارم کە بدانم قضاوت های شما اگر مغرضانە نباشد نادرست و عجولانە هستند. شما در عین حال کە از پلورالیسم دفاع می کنید، اما بر خلاف عرف معمول در نوشتە تان فقط نظر نمی دهید، بلکە پلورالیسم پذیرفتە شدە در حزب چپ ایران (فدائیان) را دلخواهانە تفسیر و بە آن هم بسندە نکردە و تشویق بە انشقاق می کنید!حتمی انتقاداتی بە کار این حزب هم وجود دارد و انتقاد هم نشانە دشمنی نیست، ولی اکثر انتقادات شما بە انتقاد کمتر شبیە اند.

 

صادق کار

"دشمنی آمریکا با ایران" چاهی که اگر برای مردم ما آب ندارد برای عده ای نان دارد!
بخش اول: آیا دشمنی با آمریکا برای نظام جمهوری اسلامی و سران آن " نان " دارد؟
نزدیک به یک ماه به روزی که دونالد ترامپ قرار است در خصوص حفظ «برجام» و تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌ای تصمیم بگیرد، باقی مانده است. تصمیمی که میتواند آتش دشمنی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا را شعله ورتر کند.
آیا این دشمنی و خصومت که برای مردم و کشور ایران " آبی " نداشته برای آمریکا و نظام جمهوری اسلامی و سران آن " نان " داشته؟
براستی اگرجمهوری اسلامی تنور دشمنی و خصومت با آمریکا را همواره گرم نگاه نداشته و نمیداشت، چگونه میتوانسته سالهای سال تحت پوشش مبارزه با جاسوسان، مزدوران و فریب خوردگان آمریکا، سربازان جنگ نرم و ..... به سرکوب مخالفین و منتقدین خود بپردازد؟
یا با ترساندن مردم از توطئه های آمریکا ، آنهم مردمی که بدلیل قرارگرفتن درمعرض تهاجم کشورها و نیروهای خارجی در طول تاریخ بمرور همگی به "توهم توطئه" مبتلا شده اند، تمامی ناکارامدی ها، حماقت ها ، اشتباهات ودزدی های خود را سرپوش گذاشته و به شیطان بزرگ آمریکا نسبت دهد.
سرگرم کردن مردم به مبارزه با توطئه ها و دشمنی با آمریکا توجیه بسیار خوبی برای اختصاص بودجه های هنگفت در برنامه ها و اقدامات بی نتیجه، کارشناسی نشده و غیر منطبق با منافع کشور در بخشهای مختلف از قبیل صنایع نظامی، موشکی ، هسته ای و اقدامات تبلیغاتی (داخلی و برون مرزی) ، اعزام نیرو و کمک مالی گردید که همگی فرصتهایی طلایی برای دستبرد مدیران و گردانندگان این دستگاهها و سوء استفاده مالی بوده و هستند.
دامن زدن به این دشمنی و سوق دادن کشور به سمت تحریم های همه جانبه اقتصادی و مالی فرصتهای بسیارخوبی برای معاملات پنهانی، انتقال خارج از سیستم بانکی پول حاصل از فروش نفت و واریز آن به حسابهای اشخاص فراهم آورد که در جهان نظیرنداشته و ندارد.
آیا باز هم در این که دشمنی با آمریکا برای نظام جمهوری اسلامی و سران آن " نان " دارد شک دارید.
میم الف ما
19 فروردین 1397