دادستان کل کشور شهردار تهران را برکنار کرد!

سرانجام پس از ماها کشمکش میان دارودستە سردار قالیباف و شورای شهر تهران بر سر کنترول شهر تهران، دادستان کل کشورنیز بە طرفداری ازسردار قالیباف وارد ماجرا شد و فرمان عزل محمد علی نجفی را صادر و شورای شهر را مجبور بە موافقت با "استعفای" نجفی کرد. شورای شهر تنها یک روز بعد از ابقا نجفی کە در واقع بخاطر تهدیدات دارو دستە سردار قالیباف و دستگاە فاسد قضایی و در ظاهر بە بهانە "بیماری" مجبور بە کنارە گیری شدە، تصمیم اش را تغییر داد!

دستگاە قضایی و باند قالیباف و رفقای محافظە کارشان کە از ابتدا حاضر بە واگذار کردن کنترول کلان شهر تهران نبودند، از بدو انتخاب نجفی شروع بە اخلال در کار وی نمودند. پس از درخواست پیگیری پروندەهای فساد دارودستە قالیباف توسط نجفی ازدستگاە قضایی این فشارها بیشتر شد و مقامات قضایی کە پای خودشان و دوستانشان در این فسادها گیر بود تصمیم بە برکناری نجفی گرفتند. ابتدا وی را بی سروصدا بە بهانە رقص چند دختر بچە در مراسمی کە بمناسبت روز زن توسط شهرداری ترتیب دادە شد، بازداشت و مجبور بە استعفا نمودند، اما چون شورای شهر در مرحلە نخست با استعفا موافقت نکرد، جناب دادستان خودش بطور علنی دخالت و شورای شهر را با تهدید وادار بە موافقت با "استعفا" کرد! برکناری بدین گونە نجفی بار دیگر بە وضوح نشان داد کە :

 - توسل بە زور در جنگ جناح ها بر سر کنترول نهادهای قدرت برای حذف رقبا بیشتر و بیشتر می شود.

 - در نظام حاکم رای مردم حتی در سطوح انتخابات شهر و روستا برتافتە نمی شود و شرکت مردم در انتخاباتی کە در جمهوری اسلامی برگزار می شود جز اینکە مورد سئواستفادە حاکمان قرار بگیرد و علیە مردم بکار گرفتە شود نتیجە دیگری ندارد.

 - افرداد منتخب ولو اینکە بە رای مردم معتقد باشند درعمل باید تابع قدرت باشند و اگر سرپیچی اندکی هم بکنند، بە آسانی برکنار و بە نسبت میزان عدم تمکین شان مجازات هم خواهند شد. بهمین خاطراگر نجفی بە رغم استعفا محاکمە و بجای قالیباف مجازات شود هیچکس تعجب نخواهد کرد!

 - از این پس اعضای شورای شهر جرات کاری کە خلاف میل دارودستە قالیباف باشد را نخواهند داشت!

 - ادعای مبارزە با فساد یک ادعای کاذب بیش نیست و دستگاە قضایی خود از صدر تا ذیل چنان بە فساد آلودە است کە مایل بە برخورد با فساد نیست.

و بالاخرە این کە جناب دادستان بە مفسدین خودی فهماند تا جمهوری اسلامی هست، آنها از هر نوع مجازات دنیوی و اخروی مصون هستند وبا خیال آسودە بە کارشان ادامە دهند و قدر ایشان و این برکات را بدانند.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.