پيام کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به کارگران و زحمتکشان ايران


کارگران و زحمتکشان!

کنگرە مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ کە با هدف پی ريزی تشکل واحد چپ برگزار گردیدە بە شما درود می فرستد و همبستگی و حمایت کنگرە از حقوق و مطالبات شما را اعلام و شما را بە همبستگی و اتحاد هرچە گسترده تر فرا می خواند.

 

کنگرە ما در شرایطی برگزار می شود کە امواج اعتراضات و اعتصابات حق طلبانە و آزادی خواهانە شما کارگران و زحمتکشان علیە عدالت ستیزان و جمهوری اسلامی خروشان تر از همیشە سراسر کشور را فرا گرفتە و فضای جامعە را تحت تاثیر خود قراردادە است. دستگاە سرکوب رژيم نتوانستە است شما را از ادامە اعتراضات و مبارزە حق طلبانە تان باز دارد. شما با ادامە اعتراضات و مقاومت دلیرانە در برابر دستگاە سرکوب حکومتی توانستەاید تعرض دولت و کارفرمایان بە حقوق تان را بە چالش بکشید و امید بە تغییر و تحول دمکراتیک در جامعە را نیز کە اکثریت بزرگ مردم در پی آن هستند، تقويت کنيد. مبارزات و شعارهای شما اینک الهام بخش گروەهای اجتماعی دیگر گردیدە و چشم بسیاری از تحول خواهان بە شما دوختە شدە است.

ما بە شما درود می فرستیم، مبارزات و اعتراضات حق طلبانە شما کارگران، معلمان، پرستاران بازنشستگان و عموم شما مزدبگیران یدی و فکری را ارج نهادە و از آن حمایت می کنیم. ما مبارزات شما علیە بی عدالتی، دیکتاتوری و پایمال سازی حقوق سندیکایی را موثر و آن را منطبق با منشور خود می دانیم و بە سهم خود دوش بە دوش شما برای متحقق نمودن آنها تلاش می کنیم.

کنگرە ما پیگرد رهبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنها را محکوم  و با معلمان و کارگران زندانی و خانوادە های آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ سرکوب سندیکاها و آزادی کارگران زندانی و رفع همە موانع بر سر راە فعالیت های سندیکائی و اجرای بی کم و کاست مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است.

کارگران و مزدبگیران!

هم چنان کە در جریان مبارزات جاری متوجە شدەاید، شما بدون برخورداری از سنديکا و اتحادیە های مستقل و  شرکت در فعالیت های سیاسی و مدنی، قادر به کسب مطالبات و حقوق تان و حفظ دست آوردهای مبارزاتی گذشتە تان نخواهيد شد. تشکیل سنديکا و اتحادیە های مستقل و نیرومند، فعالیت در سازمان ها و احزاب کارگری و هم پيوندی با سایر جنبش های اجتماعی، می تواند برقدرت و توان مبارزاتی شما بيفزايد. داشتن کار حق شماست و دولت وظیفە دارد شرایط اشتغال شما را فراهم کند. تامين اشتغال، افزایش دستمزدهای بالای خط فقر، ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی و اقتصادی، برخورداری از حقوق مناسب کار و بیمە های اجتماعی موثر، مستلزم سازمانیابی هرچە وسیعتر شماست. تفرقە و تشدد صفوف شما را تضعيف می کند.

 

وجدت، همکاری و اتحاد نياز جامعه ماست. در پاسخ به اين نياز، کنگرە حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را بنيان نهاد تا چپ بتواند با فشردە تر کردن صفوف خود در مبارزه عليه ديکتاتوری و برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و در حمايت از حقوق و مطالبات شما نقش موثر ايفاء کند.

 

کنگره بنيانگذار حزب چپ ايران (فدائيان خلق)  

۱۲ فروردين ۱۳۹۷

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام !
قبل از نوشتن هر نظری ، تشکر میکنم که به من که عضوی از جامعهٔ کارگران و زحمتکشان ِ مزدبگیرِ ایران هستم «درود» فرستاده اید آنهم چند بار که واقعاً جای تشکر دارد !
واما اصلِ سخن :
اینکه در بحبوحهٔ اوجگیریِ اعتراضات کارگری و عمومی علیه حاکمیت ، شما مشغولِ برگزاریِ «کنگره» ای برایِ «وحدت» با یکدیگر بوده اید بمنظورِ ایجادِ حزبی در جهتِ «تاثیرگذاریِ موثر بر مبارزات» ، برایِ منِ «کارگر و زحمتکش» نشاندهندهٔ این است که گردانندگانِ کنگره ، چقدر نابهنگام و بی توجه به بطنِ جامعه که درگیرِ مبارزه و اعتراض است ، مشغولیتی دارید بنام «برگزاریِ کنگره» !! در خارج از جامعهٔ ایران و به دور از فضایِ پر هیجانِ مبارزاتی ، آنهم نه با موضوعیتِ توجه به «مبارزات و اعتراضاتِ مردمی و کارگری» برای تاثیرگذاریِ بیشتر بر آن بلکه برای بحث هایِ تشکیلاتی و فنیِ تشکیلِ یک «حزب» !
حال اگر در شرایطی میبودیم که هیچ حزب و سازمان و جمعیتی در جامعه نمیبود و فعالان و مبارزانی که درگیرِِ مبارزات هستند چنین تصمیمی میگرفتند تا متشکل شده و انسجام مبارزاتی بیابند قابلِ توجیه بود ، نه اینکه تعدادی سازمان و جمعیت و گروه با سوابقی چند دهه ای دور هم جمع شوند تا علیرغم هدفی که برای خود تعین نموده اند یعنی تاثیر گذاری بر مبارزات ، در اوجِ مبارزاتِ مردم ، از دخالت در این مبارزات دورتر شده و سرگرمِ مباحث تشکیلاتیِ خاصی گردند !!
این موضوع حداقل چیزی را که نمایش میدهد این است که مجموعِ تشکیل دهندگانِ کنگره متاسفانه در جریانِ واقعیِ مبارزاتِ مردم قرار ندارند که اگر قرار میداشتند فرصتی چنین فراخ ، در خارج از گود ، نمی یافتند تا با یارانِ سابق و لاحقِ خویش «کافی» بنوشند و بر سر واژه ها و لغات ، گل بگویند و گل بشنوند !
...
نکته دیگر اینکه ما «کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران» ، آخرَش نفهمیدیم رازِ چسبندگیِ شما به واژه ای بنام «فدایی» چیست که علیرغم تمامِ دوری و نبودنتان در بطنِ جامعه ، که میتوانست مسمایی برایِ این واژه باشد ، باز هم در هر قالبی که قرار میگیرید ، بعنوان یک پسوند ، از آن استفاده میکنید !!؟
تعجب اینجاست که همهٔ تشکیل دهندگانِ این «حزب» ، میگویند همان نظراتِ سابق خود را همچنان دارند و این یعنی نمیتوان تشخیص داد که بخاطر چه ضرورتی مهم تر ، تصمیم به وحدتی گرفته اند و بخاطر آن مثلا از چه مواضعی عدول نموده اند !؟ و اگر اصولا اختلاف نظری نداشته اند چرا جدا شده اند و ... از این گونه توجهات بسیار میتوان داشت !
نکته آخر اینکه ، با تشکیلِ «حزبِ چپِ ایران فدائیانِ خلق» باید منتظر چه گشایشی باشیم در فعالیت هایِ این مجموعه ای که مؤسسینِ آن هستند و انتظارِ چه تغییراتی در شیوه یا سطحِ مبارزه از سویِ ایشان را داشته باشیم که در صورت تحقق ، لااقل بتوان گفت به اهدافشان رسیده اند !؟
آیا میتوان امیدوار بود سازمانهایی که در گذشته با آنهمه حضور در جامعه و کنش و واکنش و نیرو و عُدّه ، نتوانستند به اهدافشان برسند ، اکنون با این مدت دوری و جدایی از جامعه و کمبود نیرو و عُدّه و اینهمه ضد تبلیغی که بخاطرِ خطاهایِ مهلک و مخرب در گذشته ، علیه خود ساخته اند ، به اهدافشان برسند !!؟
...
از عیوبِ بزرگِ شما ، یکی این است که ، آنچه خَرَدِ جمعیِ انقلابیون و بطورِ خاص «چپ» ، در می یابد ، شما پس از چند سال یا گاهی پس از چند دهه در می یابید !
و این (جسارتا) اگر از نادانی نباشد ، که نیست ، چه توجیهی جز «عدمِ صداقت» و «عدمِ شجاعت» در پذیرشِ حقیقت و انتقاد صحیح ، میتواند داشته باشد !؟
نمونهٔ واضحِ این نظر یکی مواضع شما در قبالِ حکومت جمهوری اسلامی و یکی هم در موردِ جدا نشدنتان از «سازمان چریکهای فدایی خلق» و ضبط و تملک آن بدون اعتقاد به اندیشه هایِ آن است و پس از ایندو نیز ، لجاجتِ عجیب در حفظ واژه ای در طولِ چند دهه بدون آنکه مسمایی داشته باشد یعنی واژهٔ «اکثریت» که معلوم نشد چرا پس از جدا شدنِ «اقلیتی» از درونِ آن ، تا هم اکنون و هنوز از این واژه استفاده میشده و «اکثریتی» که معلوم نیست اکثریتِ کدام جمعیست که فی الواقع اقلیتی ندارد !!؟
...
با چنین اوضاعی و چنین تربیتِ سیاسی که برخی جوانب آن طرح شد ، ما کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران ، چگونه دلمان گرمِ «کنگره» هایِ شما باشد ، آنهم در هنگامهٔ اوجگیریِ مبارزات و اعتراضات علیه دشمنانمان !؟
...
شنبه بیست و پنجم فروردین ماه نود و هفت
کارگرِ زحمتکشِ مزدبگیرِ ایرانی