راه مقابلە با سیاست های ضدکارگری، سازمانیابی و همبستگی است!

فرارسیدن اول ماە مە، خجستە روز همبستگی کارگران جهان، را بە کارگران و مبارزين راە آزادی و عدالت اجتماعی صمیمانە شادباش می گوئيم و مبارزات حق طلبانە آن ها را ارج می نهیم. آرزوی ما این است کە کارگران با همبستگی و اتحاد، صفوف خود علیە استثمار، استبداد، تبعیض و بی عدالتی را تحکيم بخشند و گام های موثر در جهت عقب راندن تعرض لجام گسیختە حاکمیت سرمایە داری عليه نيروی کار بردارند.

اول ماە مە، روز جهانی کارگر امسال در کشور ما در شرایطی برگزار می شود که رکود اقتصادی تشديد شده، فعالیت در بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و پروژه‌های عمرانی تعطيل و يا کاهش يافته و سرمایه‌ ها به جای سرمایه‌گذاری در کارهای توليدی، به سوی دلالی سوق يافته و يا از کشور خارج می شوند. به گفته رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ۳۰ ميليارد دلار در اسفند ماه گذشته از کشور خارج شده است. از سوی ديگر براثر پيشبرد سياست های نئوليبرالی و حذف قوانین حمایتی بر ناامنی شغلی و شمار قراردادهای سفید امضا افزوده شده، طرح های به شدت استثمارگرانه مثل "طرح کارورزی" به اجرا گذاشته شده، با گذراندن مصوبه ای در مجلس کارگران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شمول قانون کار خارج گرديده، تبعیض شغلی و جنسيتی در محل های کار ادامه يافته و به جهت عدم افزایش دستمزدهای زیر خط فقر، افزایش هزینەهای تحصیلی و شتاباندن روند خصوصی سازی بخش آموزش شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان از تحصیل باز مانده و برميزان کودکان کار افزوده شده است.  

ناتوانی دولت در مهار بیکاری و پایان دادن بە رکود اقتصادی، بیکاری را بە مهمترین مسئله اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل نمودە است. دولت می خواهد با ارزان سازی نیروی کار و از میان برداشتن باقی ماندە قوانین حمایتی قانون کار، زمینە را برای جلب سرمایە گذاری خارجی و داخلی فراهم کند. سرمایە داران خارجی و داخلی و نهادهای اقتصادی جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز از این سياست استقبال می کنند. اعمال این سیاست به بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و تشدید اعتراضات کارگری انجاميده است.

تشدید بیکاری، پایمال سازی حقوق شهروندی و سندیکائی کارگران، تعويق پرداخت دستمزدها، دستمزدهای نازل و باز بودن دست کارفرمايان برای تشدید استثمار و زورگویی بە کارگران بە نوبە خود موجب گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری شده است. اعتراضات کارگری به نحو بی سابقه ای افزايش يافته است. گرچە اکثر این اعتراضات تدافعی و واکنشی در مقابل تعرض دولت و کارفرمایان است، اما کنش های صنفی تعرضی نیروی کار، همبستگی در میان گروە های مختلف کارگری، تلاش ها برای سازمان یابی مستقل سندیکایی افزايش و آگاهی طبقاتی در میان کارگران و مزدبگیران ارتقاء يافته است.

کارگران و زحمتکشان!

اول ماە مە روز شماست. بکوشیم این روز را هرچە با شکوهتر برگزار کنیم. تحقق خواسته های شما، متوقف نمودن تعرض دولت و کارفرمایان و افزايش دستمزد و ارتقاء سطح زندگی، با گسترش مبارزات و تحکیم همبستگی در جنبش کارگری ممکن است. کارگران کشور ما باید بتوانند در تشکل های سندیکایی در محل های کار، شهرها و رشتە های شغلی و حرفەای و کشوری سازمان يابند. راه مقابله با سياست های ضدکارگری، سازمانيابی و همبستگی است.

شرکت در برنامه های حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

جای خرسندی است که امسال برنامه اول ماه مه در شرايطی برگزار می شود که حزب چپ ايران (فدائيان خلق) پا به حيات گذاشته و فعاليت خود را آغاز نموده است. حزب اولين برآمد بيرونی خود را بعد از بنيانگذاری، اول ماه مه قرار داده و در کشورها و شهرهای مختلف اروپا برنامه برگزار خواهد کرد. ما نيروهای آزاديخواه و عدالت طلب را برای شرکت در برنامه های حزب فرا می خوانيم.  

 

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ (۳۰ آوريل ۲۰۱۸)

 

 

افزودن نظر جدید