اطلاعيۀ در مورد برگزاری نخستين نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نخستین نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ و ۱۳ ماه مه ۲۰۱۸ با شرکت تمامی اعضای آن، برگزار گردید.

ارائۀ گزارش هيئت تدارک برگزاری جلسه حضوری شورای مرکزی و هيئت موقت موضع گيری سياسی، گزارش مالی از کنگره و ترکيب شرکت کنندگان،  بررسی اوضاع سیاسی کشور و انتخابات دو ارگان  هیئت سیاسی ـ اجرائی و هیئت رئیسۀ شورای مرکزی، از جمله موارد در دستور بودند.

نشست پس از پرداختن به گزارش ها، به بحث و گفتگو پيرامون وضعيت سياسی کشور پرداخت و نگرانی خود از پيآمدهای خروج دولت امريکا از برجام را بيان کرد. کنگره انتشار سند سياسی را به شورای مرکزی سپرده بود. شورای مرکزی به بررسی سند سیاسی پرداخت و به روز کردن سند برای انتشار بیرونی را به هیئت سیاسی ـ اجرایی واگذار کرد. 

شورای مرکزی بخشی از وقت نشست را به تعيين وظائف مبرم و راستاهای فعاليت حزب اختصاص داد و کميسيونی را برای ارائۀ مسائل مبرم انتخاب کرد. شورای مرکزی بحث خود را روی سه موضوع ارائه شده از جانب کميسيون متمرکز نموده و تصمیمات ضرور را اتخاذ کرد.

سپس انتخابات هیئت سیاسی ـ اجرائی و هیات رئیسه در دستور قرار گرفت. تعداد اعضای هیئت سیاسی اجرائی مطابق اساسنامه توسط شورای مرکزی تعیین شد. اسامی رفقای منتخب عبارتند از: فرزانه عظیمی، محمد اعظمی، وهاب انصاری، علی پورنقوی، مهدی پرویز، بهروز خلیق، مسعود فتحی و پرویز نویدی.

پس از آن انتخاب هیئت رئیسه دايم شورا در دستور قرار گرفت و سه تن از رفقا: مریم تنگستانی، منوچهر گلشن و حجت نارنجی به عضویت هیئت رئیسه برگزیده شدند.

در پایان به موضوع مربوط به زمان برگزاری کنگره آیندۀ حزب رسیدگی شد. شورا تصمیم گرفت که بررسی زمان کنگره توسط  هيئت رئيسه پیگیری شده و نتیجه آن به شورای مرکزی ارائه شود.

 

هيئت رئيسه نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم ماه مه ۲۰۱۸

 

افزودن نظر جدید