درگذشت مادر فدائی خلق 'کمال انوری' را تسلیت می گوئیم

مطلع شدیم مادر عزیزمان 'رابعە انوری'، مادر فدائی جانباختە خلق 'کمال انوری' در سن ٧٥ سالگی در شهر بانە چشم از دنیا فروبست و برای همیشە از میان ما رفت.

رفیق کمال انوری از رفقای پیشمرگ فدائی بود کە در جریان جنگ کردستان در سال ٥٩ در جلو مقر سازمان در شهر بانە، در جریان آتشباری شهر توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باخت، و برای همیشە محفل یاران را ترک کرد. مرگ پسر بزرگ خانوادە، رویدادی نبود کە از دل مادر رابعە بیرون رود و برای همیشە داغ این سفر زودهنگام و ناخواستە در دل زجردیدە، صبور و پر از درد و رنج او باقی ماند.

ما ضمن تسلیت بە خانوادە انوری و مردم بانە، یاد این مادر عزیز را گرامی می داریم و برای بازماندگان آرزوی صبر و تحمل داریم.

یادش گرامی باد!

 

بخش: 

افزودن نظر جدید