عدو شود سبب خیر!

جنگ اقتصادی بشدت ادامە دارد. طبق خبرها اخیرا عربستان نیز بە این روند پیوستە و برای شرکتهای آلمانی فعال در این کشور، تحریمهائی وضع کردە است. از طرف دیگر دعوای میان اروپا و آمریکا کماکان ادامە دارد، و اروپا درصدد است کە با وضع قوانینی از تاثیر خروج آمریکا از برجام کاستە و توافق را سر پا نگە دارد.

اما در این میان آنچە پاشنە آشیل اروپا محسوب می شود، وجود شرکتهای چند ملیتی از جملە مانند توتال هستند کە بعلت هویت فرامرزی خود، و بویژە حضور در بازار آمریکا، اروپا نمی تواند بر تصامیم آنها تاثیری داشتە باشد. چنانکە خود مکرون، رئیس جمهور فرانسە، هم بشیوەای تلخ بدان اشارە کرد. در واقع آنچە برای اروپا عملا باقی می ماند، امکان پشتیبانی از شرکتهای متوسط و کوچک است و نیز گشودن یک نوع روابط بانکی جدید کە در آن دلار نقش مسلط نداشتە باشد و همە معاملات بە یورو انجام شوند. در واقع سود اقتصادی، منطق سیاسی شرکتهای چند ملیتی است.

اما اگر فرض تنها بر پارامتر اقتصادی باشد باید گفت کە اروپا بە محض خروج آمریکا از برجام می بایست خود را وارد درگیری با این کشور نمی کرد و عملا بە این خروج می پیوست، ولی همە شواهد نشان می دهد کە مسئلە برجام برای اروپا تنها یک مسئلە اقتصادی نیست، بلکە فراتر از آن، هم چنین یک مسئلە سیاسی، امنیتی و حقوقی است. اروپا آمادە نیست بە نام خروج از برجام عملا بە زیر سیطرە تصامیم و یا مطامع سیاسی آمریکا در سطح جهانی بپیوندد و بە این ترتیب استقلال سیاسی اش بە زیر سئوال برود. در واقع استراتژی اروپا، تا لحظە خروج ترامپ از برجام، بر مبنای حضور مستقل در یک همکاری فرامنطقەای بویژە با آمریکا بود، کە هم اکنون عملا هویت و یا راە دیگری یافتە است.

ولی نکتە جالب توجە مسئلە اینجاست کە ترامپی کە بشدت از منطق فراملیتی بویژە در تدوین سیاستهای اقتصادی و نیز سیاسی خود می گریزد و از یک سیاست ناسیونالیستی پیروی می کند، اما عملا در این مورد از خصوصیت فراملیتی اقتصاد سواستفادە می کند و با توجە بە نقش مهم ایالات متحدە در آن، تلاش می کند منطق سود را تنها بر پایە منافع کشور خود پی ریزی کند. او یک ناسیونالیست خائن بە انترناسیونالیسم است!

اروپا بە این مسئلە پی بردە است، و بنابراین، بنابر منطق دفاع از هویت و جایگاە خود در سیاست جهانی، ناچار است کە از خود در مقابل تعرض ترامپ دفاع کند. اروپا این را ادامە خواهد داد. کە البتە این نیز فرصتی برای جمهوری اسلامی فراهم آوردە است برای جذب متحدین جدید در عرصە جهانی.

و این چنین سیاست نابخردانە ترامپ بە نفع رژیمی تمام می شود کە ترامپ داعیە مبارزە با آن را دارد.

بخش: 

افزودن نظر جدید