از مذاکرات ترامپ و کیم جونگ اون باید استقبال کرد!

در پی دیدار ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رهبر کرە شمالی در سنگاپور، رسانەها از واکنش سرد دولت ایران راجع بە آن گفتند. 'محمد باقر نوبخت' سخنگوی دولت روحانی از کیم جونگ اون انتقاد کرد و ترامپ را فردی غیر قابل اعتماد خواند. او رئیس جمهور آمریکا را نمایندە ملت فهیم آمریکا ندانست. (کلمات بکاربردە از خود اوست)

در اینکە ترامپ فردی غیر قابل اعتماد است، گمانی نیست. اما بحث اساسا نە شخص ترامپ، یا دولت آمریکا بطورکلی، بلکە منشی است کە بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی غالب است و در تمامی این سالها از بدو بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی عمل کردە است. منشی کە ماهیت سیاست خارجی خود را در تقابل با آمریکا تعریف کردە است و در تمامی این سالها، نە تلاش شدە است کە این منش عوض شود و نە تلاش شدە کە بطور جدی استراتژی سیاسی حاکمیت تئوکراتیک ایران در رابطە با آمریکا دگرگونی پذیرد.

ضدیت ایدئولوژیک با آمریکا آنچنان در رژیم جمهوری اسلامی برجستە است کە نمی تواند علیرغم همە انتقاداتی کە می تواند بر شخص ترامپ وارد باشد، اما روند مثبت مذاکرە و تعامل سیاسی و دیپلماتیک را تحمل کند و هنوز در رویای ادامە دشمنی هاست. وزارت خارجە ایران بە جای تاکید بر امر مذاکرە و دیپلماسی در حل مشکلات مابین کشورها، و بخصوص در این مورد مهم، هنوز در رویای تقابل است، تقابلی کە با توجە بە وجود سلاحهای اتمی  در زرادخانەهای آمریکائی و کرەای، می تواند بسیار خطرناک باشد و جهان را با فاجعەای غیر قابل جبران روبرو کند.

اگر شخص ترامپ قابل اعتماد نیست، آیا آقای نوبخت و سایر مسئولین موجود در وزارت خارجە و در حاکمیت ایران می توانند شخصی را از میان روسای مختلف جمهوری در درون حاکمیت آمریکا پیدا کنند کە در طی این چهار دهە عمر جمهوری اسلامی واقعا قابل اعتماد بودە باشد؟ یا اینکە بنابر ماهیت ایدەئولوژیکی جمهوری اسلامی و تاکید غیر عقلانی بر ادامە سیاست دشمنی با آمریکا، اساسا نمی توان چنین فردی را پیدا کرد؟! اگر واقعا آنچنان کە نوبخت از فهیم بودن ملت آمریکا می گوید، آیا تا حالا این ملت فهیم واقعا نتوانستە رئیس جمهوری انتخاب کند کە باب میل جمهوری اسلامی باشد، چنانکە آنها بتوانند مشکلاتشان را با آمریکا حل کنند؟! یا اینکە فهیم نامیدن ملت آمریکا تنها یک تعارف سیاسی است و در واقع چیزی در درون خود برای تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارد؟ آیا آقای نوبخت می داند کە جمهوری اسلامی چهار دهە است پرچم این ملت فهیم را آتش می زند و با لگدمال کردن آن بە این ملت توهین می کند؟

جمهوری اسلامی در تمامی این سالها سیاست های غلط آمریکا در رابطە با ایران را بهانە ادامە دشمنی های خود با ایالات متحدە کردە و در واقع با دیدن نیمە پر لیوان، آن نیمە دیگر را کە بە سیاست های بغایت نابخردانە خودشان برمی گردد، عمدا نمی بینند. چنین نگاهی منطقا بە برخوردی از نوع آقای نوبخت منتهی می شود کە حتی خطر جنگ هستەای و اتمی را بر دیپلماسی، حتی از نوع بد آن هم، ترجیح می دهد.

یک دولت متکی بر خرد و منافع ملی، تلاش می کند حتی دشمنی ها را هم بە سوی روندهای سیاسی و دیپلماتیک سوق دادە و از آنها فرصتی سازد جهت تعامل و پیشبرد منافع کشور. نە اینکە عمدا دشمنی ها عمدە شوند و روز بە روز کشور را بیشتر در باتلاق مشکلات و دشواری ها فرو ببرند.

بنابراین علیرغم همە انتقاداتی کەمی تواند بە دیدار این دو رهبر در سنگاپور وارد باشد، اما باید از وارد شدن عنصر سیاست، دیپلماسی و گفتگو در ضدیت تاریخی میان این دو کشور استقبال کرد و آن را مثبت خواند.

 

 

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید