رفیق 'جعفر صادق قربانی' از میان ما رفت

مطلع شدیم یار دیرینە سازمان رفیق 'جعفر صادق قربانی' در سن ٥٨ سالگی، بە علت بیماری سرطان معدە در شهر بوکان کردستان ایران از دنیا رفت.

رفیق جعفر، از یاران قدیمی سازمان بود کە از بدو انقلاب بە سازمان پیوست و با عضویت در پیشگام و نیز در مقام پیشمرگ سازمان در جنگ مقاومت مردم کردستان علیە استبداد، فعالانە مشارکت نمود. او بعد از انشعاب سال ١٣٥٩، بە بخش اکثریت جنبش فدائی پیوست. رفیق جعفر، تحصیلکردە بخش تربیت معلم بود کە توسط رژیم بعلت دگراندیشی و گرایش سیاسی اش اخراج گردید و بناچار برای امرار معاش شغل دیگری پیشە کرد.

این یار دیرینە ما تا زمان مرگ، بە ایدە چپ وفادار باقی ماند و هویت خود را در این ایدە بازمی یافت.

ما ضمن تسلیت بە خانوادە رفیق جعفر صادق قربانی، بازماندگان و مردم شریف بوکان، یاد این رفیق از دست رفتە را گرامی می داریم و بر مزار او دستە گل وفاداری می نهیم. باشد آمال انسانی اش روزی بر این خاک خستە پهنە گسترد و زندگی بهتری را برای مردم ما رقم بزند.

١٢ تیر ١٣٩٧

بخش: 

افزودن نظر جدید