عباس اميرانتظام، نماد پايداری عليه جمهوری اسلامی از ميان ما رفت!

عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت و معاون مهندس مهدی بازرگان پس از تحمل سال ها رنج و مرارت در سن ۸۶ سالگی چشم از جهان فروبست. او از رهروان راه دکتر محمد مصدق، عضو شورای رهبری جبهه ملی و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بود.

امير انتظام نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا در سال ۱۳۵۸ بود. او با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از۵۵۰ روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد. برای او پرونده سنگينی ساخته شده بود. امير انتظام در دادگاه دربسته محاکمه و به جرم گناهان ناکرده به حبس ابد محکوم گرديد. او شرايط طاقت فرسای زندان های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ را تحمل کرد و با چشمان خود جنايات رژيم جمهوری اسلامی را در حق دگرانديشان مشاهده نمود. سال هائی که هزاران انسان آزاديخواه در اسارتگاه های رژيم در زير شکنجه ها جان باختند و يا به جوخه اعدام سپرده شدند. امير انتظام شاهد زنده جنايات رژيم جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ در زندان ها بود.

جمهوری اسلامی سال ها امير انتظام را به غل و زنجير کشيد تا او را بزانو در آورد. اما قادر نشد اراده قوی او را درهم شکند. ايستادگی امير انتظام رژيم را مجبور کرد که در سال ۱۳۷۰ آزادی او را به شرط  تقاضای عفو بپذيرد. اما او تن به اين پيشنهاد نداد و در فرم های تقاضای عفو نوشت: "من به هيچ كس و هيچ مقامی اجازه نمی دهم تا مرا مورد عفو قرار دهد. اين مقامات نظام هستند كه بايد تقاضای عفو كنند". او درخواست هميشگی خود مبنی بر اعاده دادرسی را مجداً تكرار کرد و در سومين سفر گالندوپل، عضو كميسيون حقوق بشر و نماينده دبير كل سازمان ملل متحد به ايران در سال ۱۳۷۰، عليه جمهوری اسلامی اعلام جرم نمود.

متاسفانه سازمان چريک های فدائی خلق ايران در سال ۱۳۵۸ با دانشجويان خط امام در زمينه افشاگری و اتهام جاسوسی به امير انتظام همصدا شد، مدارکی را دال بر مبادله اطلاعات در تماس او با عناصری از دولت امريکا، در ميتنگی که بهمين مناسب تدارک ديده شده بود، منتشر کرد و در موضع گيری هائی که در آنزمان توسط کميته مرکزی وقت صورت گرفت، امير انتظام بعنوان "مجری سياست های امپرياليسم" قلمداد گرديد. اما سازمان در دهه ۸۰ در يادداشت سياسی کارآنلاين بر خطای جدی خود نسبت به امير انتظام و بی پايه بودن اتهام " جاسوسی" و "مجری سياست های امپرياليسم" اذعان نمود. يادداشت کارآنلاين در اختيار امير انتظام قرار گرفت و او از موضع سازمان اظهار خشنودی کرد.

ما در غم از دست دادن اين نماد پايداری در مقابل جمهوری اسلامی با خانواده‌ عباس اميرانتظام، نيروهای آزاديخواه کشور و اعضای جبهه ملی ایران همدرديم و اميدواريم مردم کشور به آن هدفی که او برای آن ها سال ها مبارزه  کرد، دست يابد. هدف امير انتظام پی ريزی ايرانی آزاد، آباد و دموکرات بود. ايرانی که حکومت ديکتاتوری مذهبی از آن رخت بربسته و حکومت دموکرات و سکولار جای آن نشسته است.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۲۲ تير ۱۳۹۷ (۱۳ژوئيه ۲۰۱۸)

 

افزودن نظر جدید