یاد رفیق 'نورالدین امین نژاد' گرامی باد!

رفیق نورالدین امین نژاد، اهل بانە و از رفقای قدیمی ما بر اثر بیماری سرطان دیروز درگذشت. رفیق نورالدین از بدو انقلاب بە سازمان چریکهای فدائی خلق پیوست و فعالیت سیاسی خود را با وجود آنکە هنوز بسیار جوان بود، شروع کرد. این یار قدیمی ما در جریان انشعاب بزرگ درون سازمان، بە جناح اکثریت پیوست، و پر کار و فعال بە فعالیت سیاسی خود ادامە داد.

رفیق نورالدین امین نژاد در دهە سیاە شصت شمسی، بعد از یورش بە صفوف سازمان از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، کماکان در کنار سازمان باقی ماند.

ما ضمن تسلیت بە خانوادە گرامی این رفیق از دست رفتە، یاد او را گرامی می داریم.

شورای سردبیران کار آنلاین

٢٣ ژولای ٢٠١٨ 

بخش: 

افزودن نظر جدید