نیاز مبرم به تشکیل جبهه داریم

مقدمه: اوضاع کشور و آشوب در میان مسئولین نظام اسلامی 

در شرایط کنونی که نه آب سالم برای نوشیدن و نه هوا برای نفس کشیدن باقی مانده، مردمان ایران در سخت ترین شرایط زند گی می کنند. در شهرهای بزرگ و کوچک تظاهرات و اعتراضات رو به گسترش است و اوضاع کشورمان در بحرانی ترین لحظات تاریخ سازخود بسر می برد. 
از آغاز تظاهرات مردم از دی ماه سال ۹۶ به بعد، رسانه های خارجی، سیاست مشخصی را دنبال می کنند. 
این رسانه ها بنا به منافع کشورهای خود اتفاقات و اکثرا تظاهرات و اعتراضات مردمان ایران را در راستای این جمله کلیدی که ایران زمان محمد رضا شاه پهلوی دوران طلایی را داشته و مردم ایران در سال ۵۷ اشتباه بزرگی را مرتکب شده اند و انقلاب کرده اند را در رسانه های خود با پخش فیلم ها و ترتیب دادن مصاحبه های گوناکون چنان وا نمود می کنند که مردم ایران بخاطر جبران اشتباه انقلاب ۵۷ می خواهند به نظام سلطنتی یا پادشاهی برگردند و نماد آن هم حاضر و ناظر می باشد، و آن شاهزاده رضا پهلوی است! گرچه شاهزاده رضا پهلوی بارها در رسانه ها و مصاحبه ها بیان کرده که خواستار تاج و تخت نیست، بلکه خواستار آزادی، حقوق بشر و نوع حکومتی که مردم ایران در یک انتخابات آزاد به آن رأی می دهند و ایشان آن رأی مردمان ایران را محترم می شمارند. 
اما این رسانه ها که نمایندە سیاست های دولت های خود هستند خواسته های آن را تبلیغ می کنند، بارها خواستار تحمیل نظرات سیاست دولت های خود به شاهزاده پهلوی و دیگر افراد و فعالان سیاسی در مصاحبه ها بوده اند. 
به نظر اکثر فعالان سیاسی شاهزاده رضا پهلوی یک فرد و یک فعال سیاسی شناخته شده به مردمان ایران و جهان هستند و ایشان بخوبی می دانند ملت ایران در انقلاب ۵۷ هیچ اشتباهی نکرده اند و فقط بخاطر نبود آزادی بیان در حکومت زمان پدرشان، آقای خمینی با حمایت همین صاحبان رسانه های معلوم الحال غربی و موافقت همان دول، و بنا به منافع آن روز همان کشورها (مبارزه با کمونیسم روسی با کمربند سبز اسلامی)، نظام سلطنتی را در ایران (با ژنرال هویزر و سلیوان) سرنگون و نظامی جمهوری اسلامی را بر ملت ایران تحمیل کردند و آقای خمینی و دوستانشان انقلاب مردم ایران را دزدیدند، و خود آقای خمینی نیز به این دزدی و سرقت انقلاب ضد سلطنتی و آزادیخوانه مردمان ایران با جمله‍ معروف "خدعه کردم" اعتراف نمود، به بیان دیگر مردمان ایران را رهبران انقلاب ۵۷ فریب دادند. 
هدف این نوشته این است که فعالان سیاسی در خارج از کشور در این لحظات حساس به مسئولیت خود عمل کنند و در اتحاد در یک جبهه یا کنگره در چارچوب یک برنامه حداقل مورد توافق افراد و فعالان سیاسی و احزاب وگروه ها تشکیل شود تا با همکاری فعالان سیاسی داخل کشور بتوانیم مردم ایران را برای سرنگونی نظام اسلامی و دوره گذار و بعد ازآن سازماندهی کنیم. 
چرا که ما ایرانی ها در شرایط بسیار حساسی از تاریخ کشورمان بسرمی بریم، و اگر غفلت کنیم احتمال زد و بند عوامل نظامی یا بخشی از حاکمیت در داخل نظام اسلامی با دول خارجی می تواند شرایط بسیار وخیمی را بدنبال بیاورد. مثلا تصور کنیم اگر عوامل سپاه با همکاری بخشی ازاصولگراها، دست به کودتای نظامی بزند و شروع به کشتار کند چه کسی و کدام نیرو می تواند از این کشتار جلوگیری کند؟ 
ما در تاریخ کودتاهای بسیار وحشتناک را در تجربه داریم. کودتای ۱۲۹۹ و کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲خود ایران و کشورهای خارجی مانند اندونزی و یا شیلی که کشتارهای وسیعی از خود به جا گذاشت را تاریخ به ما بازگو می کند، و می توان به جرأت بیان کرد اکثر کودتاها با حمایت دول غربی همراه بوده است و در زمان کشتارفعالان سیاسی همین رسانه های غربی که این روزها سینه چاک می کنند با پخش فیلم های مستند به سکوت رو آورده اند. 
اینجانب با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع کشورمان که می شود گفت روزهای آتی نمی توان به وضوح حدس زد که بر سر آینده کشورمان و مردم ایران چه خواهد آمد برنامه زیر را به حضور همه کسانی که مدعی آزادی کشورمان از یوغ رژیم اسلامی و حامیان آنها هستند ارائه می کنم باشد که به وظیفه ایرانی و انسانی خود عمل کرده باشم. 
مقدمه: 
تشکیل یک جبهه یا کنگره از همه افراد و فعالان سیاسی در خارج از کشور و دعوت از فعالان سیاسی داخل کشور در نظر می گیریم تعداد ۱۲۰ نفر (بیشتر و یا کمتر) از داخل وخارج خواستار عضویت در جبهه شده اند. در این صورت تعداد مشخصی در یک انتخابات از میان اعضا، به تعداد ۹ نفر به عنوان نمایندگان جبهه انتخاب می شوند و این تعداد یک نفر را به عنوان سخنگوی موقت انتخاب می نماید. 
حالا ما جبهه متحدی داریم که از دارای اکثرتفکرات گوناگون می باشد زیبایی و اهمیت جبهه نیز همین است که با عقاید و افکار مختلف تشکیل شود و برای رسیدن به برنامه ای که قبول کرده اند تلاش و فعالیت کنند. 

برنامه جبهه: 
خواستار سرنگونی نظام اسلامی 
فعالیت برای معرفی جبهه به مردم ایران و فعالیت در خارج از کشور 
ایجاد دولت موقت برای جایگزین کردن بجای دولت اسلامی در مرحله گذار 
برقرار کردن امنیت درداخل و مرزهای کشور 
فراهم کردن انتخابات برای برگزاری مجلس موسسان 

این پنج اصل برنامه جبهه را اگر در نظر بگیریم همه فعالان سیاسی که برای آزادی بیان و حق حاکمیت ملت ایران به سرنوشت خود را دارا باشند می بایست برای تحقق این برنامه فعالیت کنند. 
بعد از تشکیل مجلس موسسان جبهه به آخرمسئولیت خود رسیده و باید منحل شود. 
البته اعضا جبهه آزادند در انتخابات مجلس موسسان شرکت کنند. 
با تشکیل مجلس موسسان نمایندگان می بایست دولت موقتی را تشکیل دهند و مهلت این دولت موقت را مجلس موسسان تعیین می کند. 
دولت موقت تا پایان نوشته شدن قانون اساسی جدید اداره کشور را برعهده دارد در این زمان پیشنهاد شخصی من این است برای جلوگیری از بازگشت استبداد و دیکتاتوری جلوگیری از زد و بند پشت صحنه و شبانه رئیس دولت موقت هر دوشنبه یا یک روزمشخص در تقویم تغییر یابد این انتخاب می بایست در محل مجلس موسسان و در حضور نمایندگان مجلس موسسان انجام بگیرد. 

ممنوعیت وغیر قانونی بودن عمل کرد افراد دولت موقت: 
اعضا ی دولت موقت به هیچ عنوان حق مسافرت به خارج را ندارد در صورت ضرورت احساس نیاز مسافرت به خارج وزیر موقت را می بایست چند نفر از اعضا مجلس موسسان به انتخاب هیئت مدیره مجلس همراهی کنند. 
اعضا دولت موقت و رئیس دولت موقت حق مذاکره برگزاری هر نوع جلسه و متینگ با نیروهای مسلح کشور را ندارند. در صورت چنین اقداماتی اعضا هیئت مدیره مجلس موسسان حق قانونی دارند آن عضو یا کل هیئت دولت را منحل کنند از میان نمایندگان مجلس موسسان عده ای را برای اداره کشور جایگزین کنند. 
وظیفه کلی دولت موقت حفظ امنیت درکشور و اداره کل کشور از تجاوزات احتمالی از خارج کشور می باشد. 
دولت موقت حق ارسال نیروهای نظامی یا هر نوع نیرو به سایر شهرها و استانها را ندارد. 
مسئولیت حفظ امنیت درشهرها و استانها بر عهده خود آنهاست. بعد از تکمیل و نوشتن قانون اساسی وظیفه دولت موقت برگزاری رفراندوم قانون اساسی می باشد. 
بعد از تکمیل و پایان قانون اساسی دولت موقت وظیفه دارد انتخابات را برگزار کند، و بعد از تأیید همان قانون اساسی وظیفه دولت موقت را تعیین خواهد کرد. 
بدین صورت قانون اساسی جدید بعد از تأیید مردمان ایران، سندی است که نهادهای دولتی و ارکان های نظام جدید بنا برآن تأسیس می شود. و به اینصورت است که ما مردمان ایران می توانیم با تلاش و کوشش دارای یک کشور آزاد و آباد و غیر متمرکز باشیم.

 

افزودن نظر جدید