از اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و بیکاری پشتیبانی کنیم!

از اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و بیکاری پشتیبانی کنیم!