پيام هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به چهارمين همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

دوستان گرامی!

برگزاری چهارمين همايش "همبستگی جمهوری‌خواهان ایران" را به شما شادباش می گوئيم و اميدواريم همايش در اين دو روز گفتگوهای راه گشائی را پيرامون اوضاع سياسی کشور و منطقه و امر همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه پيش برده و تصميمات ضرور را در اين در اين راستا اتخاذ نمايد.

همايش شما زمانی برگزار می شود که از يکسو اعتراضات سراسر کشور را فرا گرفته، جمهوری اسلامی مشروعيت خود را در بين مردم ايران بیش از پیش از دست داده و با بحران کارائی روبرو است و از سوی ديگر بدنبال خروج امريکا و اعمال تحريم های اقتصادی دولت ترامپ، بحرات اقتصادی تشديد يافته، تهديد و خطر درگيری بين دو کشور افزايش پيدا کرده است.

دوستان عزيز! 

جمهوری اسلامی طی چهار دهه حاکمیت سیاهش نشان داده است که وجودش بحران زاست. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فساد و دزدی و فحشا رشد چشمگیری نموده و تبعیض قانونی شده است. برابری مردم نه در قانون و نه در برابر قانون، وجود ندارد. در این سالها هر صدای حق طلبانه ای با سرکوب پاسخ داده شده است. این حکومت نه می خواهد و نه با این قانون اساسی و این ساختار سیاسی می تواند تغییر کند. راه غلبه بر بحران همه جانبه ای که جامعه ما را فرا گرفته است گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دین و دولت است.  

ما بر این باوریم که استقرار یک جمهوری دموکراتیک به جای حکومت جمهوری اسلامی کار مردم ايران بوده و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک و جنبش های اعتراضی می تواند تحقق يابد. برای تحول دموکراتيک در کشور ضروری است نيروهای جمهوريخواه متحد شوند. امروز این حکومت نه مشروعیتی در درون و نه متحدی در بیرون از مرزها دارد. ما امیدواریم که همایش چهارم همبستگی جمهوری خواهان بتواند به سهم خود برای فشردن صفوف نیروهای جمهوری خواه، راهکارهای روشن و تصمیمات راهگشا اتخاذ نماید.

دوستان عزيز!

جای خوشحالی است که در پاسخ به ضرورت بيان شده، شما و ما، همراه با اتحاد جمهوريخواهان ايران و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور وارد روند گفتگو و همکاری شده ايم. اميدواريم اين گفتگو و همکاری گسترش يابد و به شکل گيری ثقل نيروهای هر چه پر شمارتری از تشکل های جمهوريخواه بيانجامد. ما دست همه جمهوریخواهانی که برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری مبتنی بر جدائی دین و دولت مبارزه می کنند و برای دستیابی به ایرانی آزاد و آباد به جنبش های اجتماعی مردم کشورمان تکیه دارند، به گرمی می فشاریم.

بار ديگر برای همايش شما آرزوی موفقيت می کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۲ مردادماه ۱۳۹۶ (۳ اوت ۲۰۱۸)

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

حزب چپ ایران – فدائیان خلق – که در آمد گفتم و گفتیم که تاحدودی امور چپ و فدائی و تحلیل ها به سامان می شوند و از این ببعد اگر تاکتیک یا راهکار ی و استراتژی یا راهبردی ارائه شود محصول یقین رهبری بوده و امکان خطای محاسباتی آن چندان قابل توجه نخواهد بود. متاسفانه از بدو تشکیل این حزب تاکنون عمل سیاسی متنوع را شاهد نشده ایم. از جمله اینها بیانیه مزبور است که آثار و رگه هایی از موضع سازمان جبهه ملی در خارج کشور در آن قابل رویت است. این وجه تشابه را نادیده می گیرم و امکان کپی رایت وارد ندانسته و نتیجه تاعمل و چالش مثبت سازمان ها می دانم. ولی چنانچه موضوع گذار از جمهوری اسلامی محصول فهم و درک رهبری حزب چپ ایران باشد معتقدم که موضوع گذار از جمهوری اسلامی هنوز قابلیت اجرائی شدن نیافته است و بستر و فاکتورهای آن وجود ندارد. در زمینه گذار در امر گذار، ظواهر امر چندان روشن نبوده و مبهم تر از آن است که نشود تردید به خود راه داد. از سوی دیگر چرا باید در برهه کنونی موضوع گذار از جمهوری اسلامی مطرح شود و پای برپا ساختن جمهوری مبتنی بر سکولار و لائیک بفشارند. آیا این شعار گذار از نظام حزب چپ فدائیان خلق،چه تفاوتی با شعار نئوکان ها و ترامپ مبنی بر تغییر رژیم ایران دارد؟ قطعا رهبری حزب چپ خواهد گفت که تفاوت بسیار است و یکی از آنها این است که گذار مورد نظر ما از کانال مردم می گذرد و تغییر رژیم یا رژیم چنج توسط نظامیان غربی متحقق می شود. اینکه تفاوت در عاملیت گذار و تغییر نظام است، خیلی ساده لوحانه است. زیرا در برهه ای که دولت ترامپ می داند که هنوز برای تغییر رژیم یا حتی تغییر رفتار جمهوری اسلامی آلترناتیوی وجود ندارد . هسای حزب چپ فدائیان خلق با کدام دلیل از گذار سخن می گوید. آیا شرائط گذار را در کوتاه مدت می بیند؟ در میانمدت اتفاق می افتد یا در دراز مدت حاصل می گردد؟ اگر گذار قرار است در کوتاه مدت انجام شود نشانه های آن کو؟ و اگر قرار است در روند بطئی و بازه زمانی دورتر اتفاق بیفتد چرا الان شعارش داده شود. آیا هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد را بیانیه هئیت سیاسی رعایت کرده است؟