افزایش خطر جنگ

افزایش بودجە نظامی آمریکا توسط دولت وقت، در شرایطی کە ترامپ جنگ اقتصادی بزرگی را علیە جهان بە راە انداختە است، نشان از تلاش دیگری از سلسلە تلاش های دولت آمریکا برای اعمال ارادە بر جهان دارد. چنانچە خبرگزاری ها اعلام کردەاند بودجە نظامی آمریکا برای سال ٢٠١٩ نسبت بە سال ٢٠١٨، افزایش بیست درصدی از خود نشان می دهد.

خروج از برجام، خروج از معاهدات محیط زیستی (معاهدە پاریس) و اقتصادی (ترانس پاسیفیک)، افزایش تعرفەها بر واردات کالا از جملە از اروپا، چین، کانادا و ترکیە، و نیز افزایش حضور و تحرک نظامی در شرق دور علیە دولت چین از جملە کارهای تاکنونی دولت ترامپ هستند. و در کنار اینها، افزایش بودجە نظامی آمریکا برای سال ٢٠١٩، نشان از آن دارد کە ایالات متحدە آمریکا بشدت یک سیاست تهاجمی در تمامی زمینەها اتخاذ کردە کە بر اساس دیدگاە ناسیونالیستی و همکاری با معدود کشورهای اشغالگر و ضد دمکراتیک، مانند اسرائیل و عربستان سعودی، سعی در پیشبرد منافع خود در کمترین زمان ممکن با حداکثر فشار ممکن دارد.

افزایش بودجە نظامی آمریکا و نیز طرح این کشور برای ایجاد ارتش فضائی، برخلاف سخنانی کە از زبان برخی از رهبران جهان از جملە خامنەای در خصوص عدم امکان بروز جنگ ابراز می شود، نشان می دهند کە خطر امکان جنگ بر خلاف گفتەهای آنان چقدر واقعی تر است. در جهانی کە ابرقدرت اولیە آن احساس می کند دارد موقعیت خود را از دست می دهد، و برای بازیابی این موقعیت، استراتژی خود را کە قبلا متکی بر همکاری چند جانبە بویژە با اروپا و سازمان ملل بود را بە استراتژی تکروانە و متکی بر ایدەهای بشدت ناسیونالیستی تغییر دادە است، ایدەهائی کە بازیابی موقعیت خود را اساسا از راە زور ممکن می داند، عملا جهان را در آستانە خطرات بزرگی قرار دادە است.

البتە بسیاری معتقدند کە با توجە بە وجود سلاحهای هستەای امکان رویاروئی نظامی بسیار کم است، اما باید گفت کە حتی وجود سلاحهای هستەای نمی تواند مانع جنگهای محدود بر اساس سلاحهای متعارف شود، نیز از یاد نبریم کە جنگ علیە کشورهای پیرامونی می تواند بخش مهمی از برنامە آنها باشد، اگرچە بعدها همین کشورهای جنگ زدە می توانند بە میدانی برای حضور نیروهای کوچک و بزرگ تبدیل شوند و تجاوزگر اصلی را با مشکلات عدیدەای روبرو کنند. همچنین از یاد نبریم کە هشدار سازمانهای جهانی نسبت بە احتمال کاهش رشد اقتصادی جهان در پی افزایش تعرفەها، می تواند با خود خطر برخوردهای نظامی را در سطح جهان افزایش دهد.

تاریخ بە ما می گوید کە یکی از علل برپاشدن جنگ دوم جهانی، رشد ناسیونالیسم افراطی در قلب اروپای دمکرات یعنی در آلمان بود. آلمانها کە خود را در پس قافلە رشد و تسخیر بازارهای جهان می دیدند، بە راە حل بسیار فاجعەباری متوسل شدند.

بنابراین ناسیونالیسم آنگاە کە در کشورهای قدرتمند جهان بروز می کند و اقتصاد و ارتش را در کنار خود می بیند، می تواند دست بە محاسبات جدید و خطرناکی بزند.

درست است ترامپ تابحال نشان دادە است کە بیشتر اهل معاملە است تا جنگ، اما مرز معاملات محدود است و بی گمان کشورهای رقیب چنانچە نشان دادەاند در خوش بینانەترین حالت تا حدود بسیار کمی امتیاز خواهند داد، کمااینکە اغلب آنها بە جنگ اقتصادی آمریکا واکنش سخت نشان دادەاند و با ایجاد تعرفەهای متقابل سیاست های جدید ایالات متحدە را بە چالش کشیدەاند.

افزایش بودجە نظامی آمریکا برای سال ٢٠١٩، نشان می دهد کە جامعە جهانی در سال آیندە بمراتب وضعیت متشنج تری را تجربە خواهد کرد کە در آن کماکان از همگرائی کشورها برای حل مشکلات، خبر آنچنانی نخواهد بود.

افزودن نظر جدید