علی خامنه ای کشور را به سوی فاجعه سوق می دهد!

روز دوشنبه علی خامنه ای، در مقام رهبر نظام جمهوری اسلامی، مواضع حکومت را پیرامون برخی از حادترین مسائل کشور بیان داشت. او مذاکره با امریکا را ممنوع اعلام کرد، ادعا نمود که جنگ نخواهد شد، برجام را اشتباه نامید و اگرچه از اشتباه خود نیز گفت، اما دیگران را به "عبور از خط قرمزهایش" متهم کرد. خامنه ای همچنین پذیرفت که "گرانی مواد غدایی و مسکن و... روی مردم فشار می‌آورد." اما بدون اشاره به نقش خود، مسئولیت را به گردن دولت انداخت. رهبر مستبد جمهوری اسلامی در همراهی با صادق لاریجانی بر دادگاه ویژه مبارزه با فساد مهر تائید گذاشت تا بحران اقتصادی و مشکل ارز را به "نحوه‌ مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی" وصل کند. 

بحران های درهم تنيده که محصول چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی است، کشور ما را در وضعيت فوق العاده دشواری قرار داده است. تحريم های اقتصادی دولت ترامپ که تا کنون تاثيرات مخربی براقتصاد نابه‌سامان کشور و زندگی مردم گذاشته، وضعيت را پيچيده تر کرده است. دعوت ترامپ برای مذاکره بدون پيش شرط، عليرغم ترديد در نيت او، فرصت مناسبی برای مذاکره فراهم آورده بود. اما خامنه ای مذاکره با امريکا را منتفی کرد و بر برجام و نتايج آن خط بطلان کشيد و بر مواضع راست افراطی و فرماندهان سپاه که مخالف برجام بودند، صحه گذاشت.

رهبر مستبد جمهوری اسلامی با اين مواضع کشور ما را به سوی تحريم های فلج کننده، تورم لجام گسيخته، فقر گسترده و بيکاری چندين ميليونی، افزايش آسيب های اجتماعی، راه افتادن سيل جديد مهاجرت و در نهايت به سوی فاجعه سوق می دهد. مردم در خيابان ها، واحدهای توليدی، محل کار و زندگی عليه وضعيت موجود به اعتراض برخاسته اند. ابعاد اعتراضات و حضور گروه های مختلف اجتماعی در آن، بی سابقه است. ولی رهبر جمهوری اسلامی بی توجه به زندگی فلاکت بار اکثريت مردم و اعتراضات آن ها، مستبدانه به جای مردم تصميم می گيرد و می گويد که "جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد".

علی خامنه ای درخواست رئیس فاسد قوه قضائیه مبنی بر راه اندازی دادگاه های ویژه مبارزه با فساد را تائيد کرد. برای او بيش از اينکه مبارزه با فساد مطرح باشد، باز گذاشتن دست نيروهای افراطی برای تضعيف حسن روحانی و طرفدارنش اهمیت دارد. او به عقب نشینی های تاکنونی روحانی رضايت نمی دهد و به رغم تائید لفظی دولت، خواهان تسليم روحانی است. دادگاه های ویژه، فساد را ريشه  کن نمی کنند، بلکه در جامعه ايجاد رعب می کنند. فساد ريشه در حکومت روحانيت و رانتير دارد.

مسئول اصلی وضعيت ناگوار کنونی، در درجه اول شخص علی خامنه ای است که در راس جمهوری اسلامی قرار دارد. اعتراض کنندگان در خيابان ها به حق عليه ديکتاتور که همان علی خامنه ای است و عليه حکومت روحانيت شعار می دهند و می گويند: "مردم گدائی می کنند، آقا خدائی می کند". او به قيمت ويران کردن کشور و به فلاکت نشاندن زندگی اکثريت مردم، می خواهد رژيم جمهوری اسلامی را حفظ و برضديت و دشمنی با امريکا ادامه دهد.

آينده ناروشنی در مقابل مردم ما قرار دارد. به همين خاطر مردم به شدت نگران آينده هستند. آنچه در چشم انداز نزديک قابل مشاهده است چيزی جز فقر گسترده، افزايش بيکاری و تشديد شکاف طبقاتی و گسترش آسيب های اجتماعی و فساد نيست. جمهوری اسلامی راه هرگونه تغيير به نفع مردم و روندهای دموکراتيک در کشور را بسته است. راه برون رفت از وضعيت کنونی گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتيک و سکولار با تکيه بر اعتراضات مردم و جنبش های اجتماعی است. بايد اعتراضات مردمی را تقويت و در جهت سازمانيابی آن حرکت کرد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که جمهوری اسلامی و رهبر آن کشور ما را به سوی فاجعه سوق می‌دهد. با اتحاد نيروهای جمهوريخواه و مبارزه متحد و سراسری مردم علیه استبداد حاکم است که می توان مانع فاجعه شد و چشم اندازی مثبت برای دستیابی به آزادی و عدالت گشود. مانیروهای جمهوری خواه طرفدار جدائی دین و دولت را که با اتکاء به اعتراضات مردم و جنبش های اجتماعی می خواهند تحول سياسی در کشور را رقم زنند، به همکاری و اتحاد فرا می‌خوانيم.

  

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۲۴ مردادماه ۱۳۹۷ (۱۵ اوت ۲۰۱۸)

 

افزودن نظر جدید