گفت و شنود با حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

تهیه و تنظیم: محمد رضا اسکندری

شنبه 25 آگوست 2018 حرب چپ ایران( فداییان خلق) هلند اولین گردهمائی خود را اختصاص به شرایط بحرانی و گذار از آن را برگزار نمود. در این گردهمائی دو سخنرانان، آقایان علی پورنقوی و وهاب انصاری از اعضای رهبری این حزب بود ند به سخنرانی پرداختند. مسئول این جلسه بعهده خانم طاهره خرمی فعال مدنی، مدیر رادیو کوردانه و روان درمان بود.

افزودن نظر جدید