اهمیت نهادهای بین المللی

ایران میزبان نشستی حول مسائل سوریە در تهران با مشارکت روسیە و ترکیە بود. سە کشوری کە هر کدام بنوعی تحت محاصرە اقتصادی غرب و بویژە ایالات متحدە هستند.

این نشست در شرایطی برگزار می شود کە هر سە کشور شرکت کنندە، بویژە ایران و ترکیە در وضعیت نامناسب اقتصادی بسر می برند و اخیرا تحریمهای اعلام شدە از طرف دولت ترامپ بشدت وضعیت آنها را تغییر دادە است. کاهش ارزش پول ملی از جملە شاخص اصلی چنین تغییر ناخوشایندی است.

اما ظاهرا تشکیل چنین جلسەای در مورد یک کشور خارجی و تلاش برای اجماع سیاسی حول آن، نشان می دهد کە کماکان برای این کشورها سیاست خارجی از سیاست داخلی بمراتب از اهمیت والاتری برخوردار است. ظاهرا فشارهای اقتصادی نمی توانند منجر بە تغییر اولویت های آنان شود.

و اینچنین، نشست تهران نشان می دهد کە در زمانە ما، در عصر جهانی شدن و فرامرزی شدن مفهوم منافع ملی، سیاست خارجی دارای جایگاە اولیە در سیاست کلان کشورهاست. درست مانند ترامپ کە هر روز در سطح جهانی بە جائی بند می کند! واقعیت این است کە اهمیت والای سیاست خارجی طوریست کە حتی آن کشورهائی هم کە نمی توانند بشیوە مستقل بە ابراز وجود بپردازند، اما در جوار کشورهای قدرتمند دیگر همین استراتژی تا بە پیش می برند. جهان شاهد گسترش منازعات و رقابتها در ابعاد وسیعتری است.

و چنین پدیدەای نشان می دهد کە جهان ما چقدر خطرناک تر شدە است. و درست همین خطر هست کە نقش کلیدی سازمانهای بین المللی از جملە سازمان ملل را برجستە تر می کند. برای احتراز از رقابت ناسالم و در خود حاوی جنگ و محاصرە، باید بە همیاری در شکل سازمانهای جهانی روی آورد.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.