پيام حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به نيروهای چپ داخل کشور

با درودهای گرم!

شما احتمالأ در روند شکل گيری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) و برگزاری کنگره بنيانگذار آن قرار داريد. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در پی چندين سال تلاش و تکاپو، گذر از فراز و فرودها و غلبه بر موانع بازدارنده، بنیانگذاری شد و آرزوی دیرینه وحدت چپ در بخشی از گستره آن تحقق يافت. این حزب متعلق به نیروی چپ ایران است و می خواهد پیش از همه در این تعلق خاطرش تثبيت شود و گسترش یابد، اما واقعيت آن است که نیروهای بنيانگذار حزب تاریخاً به جريان فدائی تعلق دارند. اين تعلق تاريخی در قسمت انضمامی نام حزب متجلی است. ما از اینکه قادر شديم بخشی از فعالان این جريان تاریخی را بعد از آن جدایی‌های تلخ در گذشته، دور هم گرد آوریم بر خود می بالیم. اما مصمم هستيم به این دستاورد بسنده نکنيم.

رفقای عزيز!

جمهوری اسلامی کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد. فقر و بيکاری در کشور ما بيداد می کند. تورم شتاب گرفته است، شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده و گروه های وسيعی از مردم در وضعيت فلاکت باری به سر می برند. اين وضعيت بحرانی نمی  تواند تداوم پيدا کند. کشور ما نيازمند تغيير ساختارهای سياسی و پيشبرد توسعه پایدار، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. بی ترديد نيروی چپ در اين تحول می تواند نقش موثر ايفاء کند. چپ نيروی وسيعی در داخل و خارج از کشور است. اما از پراکندگی رنج می برد و پراکندگی نفطه ضعف بزرگ آن است. لازم است که چپ برای پاسخ به ضرورت های جامعه ما و برای تاثيرگذاری برروندهای سياسی کشور، دست در دست هم بگذارد و در کنار هم عليه رژيم استبداد مذهبی و برای توسعه پايدار، آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم مبارزه کند. 

ما آگاهيم که برای شکل دادن به حزب چپ تاثيرگذار در سپهر سياسی کشور، لازم است که از جريان فدائی فراتر رفت. نيروهای وسيعی در داخل و خارج از کشور وجود دارند که با نقد نگرش های گذشته چپ به اين دريافت رسيده اند که آزادی و عدالت اجتماعی، سوسیالیسم و دمکراسی با هم گره خورده اند و ارزش های سوسیالیستی، بر متن دمکراسی است که می توانند پا بگیرند و در جامعه جاری شوند.

رفقای عزيز!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) شما رفقا را که به پيوند آزادی و عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم باور داريد، به تلاش برای شکل دادن حزب چپ قدرتمند، برنامه محور و سياست ورز فرا می خواند. دستيابی به اين هدف از راه گفتگو، نقد و همکاری می گذرد. ما آماده گفتگو و همکاری با شما هستيم.

ياران فدائی!

جمهوری اسلامی از نخستين سال دهۀ ۶۰ به صفوف فدائيان خلق يورش آورد و در چندين نوبت هزاران فدائی را دستگير به اسارتگاه ها برد. صدها تن از آنان در همان دهه و به ويژه در کشتار ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شدند و عده  ای از آنان جان سالم بدر برده و بعد از گذراندن دوران محکوميت به جامعه بازگشتند. گروهی از فدائيان در داخل کشور از پيگرد رژيم در امان ماندند و گروه ديگر برای دور ماندن از پيگرد رژيم ولايت فقيه، مجبور به خروج از کشور شدند. ماحصل این وضع، چندپارگی در میان فدائیان بود، چندان که پیشبرد بسیاری از امور مشترک را غیرممکن می کرد.

شماری از فدائيانی که از کشور خارج شدند، به فعاليت متشکل ادامه داده و به حيات سياسی ـ تشکيلاتی فدائيان خلق تداوم بخشيدند. رفقای داخل کشور به جهت سرکوب رژيم، نمی توانستند به فعاليت سازمان يافته و تشکيلاتی روی بيآورند. اما در دشوارترين شرائط اختناق به آرمان ها و اهداف فدائی خلق پابرجا ماندند و به اشکال مختلف به فعاليت خود ادامه دادند. رفقائی نیز که با وفاداری به آرمان های دموکراتیک و عدالتخواهانه، به اشکال دیگری از فعالیت های سیاسی یا اجتماعی روی آوردند.

در چند سال گذشته فعاليت اصلی ما، متوجه برگزاری کنگره مشترک در راستای شکل دهی سازمان واحد از سه جريان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ بوده است.

ياران!

چند ماه است که حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بنيان گذاشته شده و در حال شکل دهی ساختارهای حزبی است. حزب قصد آن ندارد که به ترکيب موجود بسنده کند. ما براين امر آگاهيم که فدائيان خلق به مراتب گسترده تر از جمع اعضاء حزب است. ما شما را در کنار خود می خواهيم تا سنگر چپ را تقويت کنيم و برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم گام های استواری برداريم.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به شما تعلق دارد. ما شما را فرا می خوانيم که خود را جزو حزب بدانيد، حمايت خود را از آن اعلام کنيد، به انحاء مختلف برای مشارکت در هدايت و تقويت آن بکوشيد و نظرات، پيشنهادها و نقدهای خودتان را با ما در ميان بگذاريد. حزب چپ در پرتو حضور و حمايت شما قادر خواهد شد که برای تامين منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان کشور مبارزه پيگيرانه ای را پيش ببرد، در صحنه سياسی کشور حضور قدرتمند و موثر داشته باشد و در تحولات سياسی کشور و گذار از استبداد دينی به دموکراسی نقش بازی کند.

به عموم نيروهای چپ!

ما اولين گام را برای غلبه بر پراکندگی چپ برداشته ايم. امید داریم و آرزومندیم که این اقدام، سرآغازی باشد برای پایان  پراکندگی دردآور در چپ ایران، رسيدن به وسيع ترين همکاری و اتحاد در صفوف آن و شروعی برای شکل دادن به يک حزب چپ قدرتمند. ما دستتان را در اين راه می فشاريم.

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۳۰ شهريور ۱۳۹۷ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸)

 

 

 

افزودن نظر جدید