نه به اعدام را به خواستی همگانی تبدیل کنیم!

نه به اعدام را به خواستی همگانی تبدیل کنیم!