نوجوانان بی پناه دراسارت سعید طوسی ها و احمد تن تن ها

جمهوری اسلامی با شعار عدالت گستری، مبارزه با فساد و احترام به ارزشهای اخلاقی به حاکمیت رسید، اما کارنامه 39 ساله جمهوری اسلامی نشانگر این واقعیت دردناک است، که افزون بر آفریدن بحران اقتصادی و سرکوب شدید توأم بازندان و شکنجه و اعدام، ارزشهای اخلاقی مورد احترام مردم نیز در حال فروریزی است، درحالی که ارزشهای انسان ستیز، مانند تجاوز و خشونت در حال افزایش است.
عوامل رژیم که در منابر، مساجد، تکایا و حسینیه ها، از ستمی که بر "طفلان مسلم" روا شده و از مظلومیت علی اصفر وعلی اکبر مویه می کنند وعوامفریبانه توده های ناآگاه مردم را به گریه وامی دارند، در برابر تجاوز و تعرضی که به کودکان و نوجوانان روا می شود، سکوت می کنند. در سال 96 معاون اجتماعی شهرداری تهران، اعلام کرد که 90 درصد کودکان خیابانی، مورد تجاوز قرار می گیرند، اما در برابر این اعتراف فاجعه آمیز، مقامات شهرداری، و دیگر مقامات واکنشی دراین مورد نشان ندادند، و تاکنون نیز هیچ گونه تلاشی برای پایان بخشیدن به معضل کودکان خیابانی انجام نداده اند، و برای هیات حاکمه، اهمیتی ندارد که این کودکان بی سروسامان که باید در مدارس مشفول تحصیل باشند، چرا در خیابانها سرگردان و گرسته مورد تجاوز قرار می گیرند. اما از سوی دیگر، سعید طوسی، معلم قرآن و یکی از محارم بیت رهبری که دررسانه ها، به جرم خود که تجاوز به پسران بوده اعتراف کرده، اما همچنان عزیز رهبر است، و به تدریس قرآن ادامه می دهد، همچنین درسال گذشته نیز بر مبنای شکایت والدین یکی از دانش آموزان که مورد تجاوز یک معلم حزب الهی قرار گرفته بود، معاون امور تربیتی منطقه در یک استدلال وقیحانه، اظهار داشته بود که این عمل بر اساس رضایت طرفین بوده است، درحالی که تاکنون صدها نفر بهمین علت اعدام شده اند. بعنوان نمونه، دو نوجوان 15ساله در مشهد بهمین علت بجوخه عدام سپرده شندند که عکسهای آنان بعنوان نمادی از اعدام نوجوانان در رسانه های مجازی موجود است.
در روز 24 آبان خبر تکاندهنده ای همراه با چندین عکس از یک لات شرور بنام احمد تن تن درشهر شوشتر در دنیای مجازی پخش شد. احمد تن تن از لمپنهای باسابقه شهر شوشتر است، و تاکنون چندین بار زندانی شده، اما به علت نفوذی که درسپاه داشته، از زندان آزادشده، وی و همپالکیهای تبهکارش نوجوانان را مورد تجاوز قرار می داده و در حین ارتکاب عمل شنیع از قربانیان عکس و فیلم می گرفته اند.

نکاتی چند پیرامون تجاور به کودکان و پسران نوجوان
بر اساس گفته یکی از فرماندهان نیروی انتطامی، در سال 96 آمار تجاوز در تهران، دختران 40 درصد و پسران 60 درصد بوده است. درسال 96، دو مرد، درتهران بجرم تجاوز به ده ها پسر بازداشت شده اند، که مصاحبه آنان در دنیای مجازی پخش شد، یکی از این تبهکاران بهنگام تعطیلی مدارس دانش اموزان را در مکانی خلوت با چاقو تهدید و بزور سوار موتورسیکلت می کرده، و دیگری نیز به بهانه های گوناکون دانش آموزان را بخلوت می کشانده و با تهدید مورد تجاور قرار می داده. آموزش و پرورش بجای آموزش و شناساندن آسیبهای اجتماعی و نحوه مقابله با آنان و حفظ و مصون داشتن خود از این آسیبها، به دانش آموزان خرافات، .موهومات و اطاعت از ولایت فقیه را می آموزد.
زندانهای جمهوری اسلامی که قرار بود، جایگاه انسان سازی باشد، تجاوز به نسبت جمعیت، بمراتب از جامعه بیشتر است و جوانان زندانی مورد تجاوز لاتها و لمپنها قرار می گیرند، اغلب وکیل بندها درازای دریافت پول جوانان را به سردسته لاتها می فروشند، در اصطلاح زندان به این جوانان قربانی و بیگناه عروس می گویند. انسان فروشی و واسطه گری نیروی انتطامی، نشانگر سقوط اخلاقی این به اصطلاح حافظان ناموس مردم است. 
افزون بر باندهای فحشای دختران، باندهای فحشای پسران نیز وجود دارد، که طعمه های خود را از میان کودکان و نوجوانان خیابانی یا بی سرپرست یا معتاد انتخاب، و از آنها بهره کشی می کنند.
یکی از دردناکترین سرنوشتهای این قربانیان، کودکی بوده، که از راه وزن کشی ارتزاق می کرده این کودک، آنقدر مورد تجاوز قرار گرفته بود که دربیمارستان بستری شده بود، دراینحا نباید سهم برخی از مردم بیرحم را در ایجاد این همه بیداد نادیده گرفت، که چراباید یک کودک بیدفاع وفقیر رابیرحمانه مورد تجاوز قرارگیرد، بقول یکی از نویسندکان، بدترین درد، بیرحمی انسانها نسبت بیکدیگر است.
در ادامه 3 تیپ، از این تبهکاران را از نطر خاستگاه و پایگاه احتماعی و نقش آنان بطور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم.
سعید طوسی، ازمحارم ولایت فقیه وارایشگر ویژه ایشان ومدرس قران است، ایشان که دارای همسر وفرزند است به شاگردان خود که قرآن می اموخته تعرض کرده، جرم ایشان از نظرقوانین اسلام مرگ است، اما بعلت ریاکاری رهبران وتبعیض دراجرای قوانین، ایشان، هیچکونه کیفری را متحمل نشده است، وهمچنان محبوب رهبر است.
احمد تن تن، یکی ازدهها هزار لاتی است، که در جمهوری اسلامی پرورش یافته اند، این لمپنها بانواع بزهکاریها وتبه کاریها دست می زنند و اغلب با ملایان پیوند دارند، که این پیوند دیرینه است، این لاتها اغلب ازطریق قاچاق وفروش وتولید موادمخدر وباجگیری ارتزاق می کنند در، مقابل مردم عادی زور گو وجسورند ودربرابر صاحبان قدرت وثروت مطیع اند، یکی از انواع اعمال پلید برخی از اینان، تجاور به پسر ان نوجوان است، هزاران مانند، احمد تن تن درایران همچنان به تجاور وزور گویی مشغول اند.
محمد بیچه که 19 نوجوان را پس از تجاوز بقتل رسانده بود، خود قربانی تجاوز بود، محمد بیجه دریک خانواده 12 نفری فقیر پرورش یافته بود ودرکودکی مادرش رااز دست داده واز 11سالگی مورد تجاوز قرارگرفته بود، فقر وکتکهای هرروزه پدر وکار توانفرسا درکوره های آجرپزی، از او یک فرد مفلوک وسرخورده ساخته بود، محمد بیجه انتقام این همه فلاکت وحقارت را از نوجوانان فقیر ومحروم اسلامشهر گرفت و19 نوجوان را بکام مرک کشاند . اغلب این قربانیان یا دچار افسردگی می شوند یا به اعتیاد روی می آورند ویا مانند محمد بیجه می خواهند انتفام حقارتها، محرومیتها وفقر خودرا ازجامعه بازستانند، وانتقام را ازکسانی می گیرند که خودقربانی بیعدالتی اند، متاسفانه ا ین چرخه بیداد، همچنان ادامه دارد و سعید طوسی ها و احمد تن تن ها ومحمد بیجه ها، دردامان بیعدالتیها وتبعیضها، پرورش می یابند و قربانی می آفرینند.

افزودن نظر جدید