در سوگ یاران با خرمنی از گل سرخ

مطلع شدیم کە رفیق عصمت رحمانی (شهیدی)، از یاران قدیمی و وفادار سازمان، در سن ٦٨سالگی چشم بر جهان فروبست و محفل یاران را برای همیشە وداع گفت.

خانە رفیق عصمت در سالهای سیاە دهە شصت خورشیدی در تهران مأوای امن و گرمی برای یاران فدائی بود. رفیق عصمت، علیرغم بضاعت محدود مالی و شرایط سخت مادی، از هیچ تلاشی برای کمک بە فدائیان و یاران مبارز دریغ نکرد. او از رفقائی بود با روحیە بالا و با کولەباری از حس رفاقت و همیاری.

سازمان ما درگذشت این یار قدیمی را بە خانوادە، مردم شریف بانە و همرزمان تسلیت می گوید و یاد او را گرامی می دارد.

بخش: 

افزودن نظر جدید