کارگران بازداشتی فولاد اهواز را آزاد کنيد!

ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شبانه به خانه تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز ريختند و آن ها را بازداشت کردند. تعداد بازداشت شدگان تا کنون به ۳۱ نفر رسيده است. کارگران عليرغم حضور گسترده  نيروهای سرکوب، امروز به خيابان ها آمدند، تجمع خود را در سی و هشتمين روز برگزار کردند، عليه بازداشت همکاران خود شعار دادند و خواهان آزادی آن ها شدند. کارگران فولاد اهواز اعلام کرده اند به تجمعات اعتراضی خود تا آزادی کارگران بازداشتی و دست یابی به مطالبات شان ادامه خواهند داد.

کارگران فولاد خوزستان خواهان پرداخت حقوق چند ماه گذشته و برگرداندن مالکيت کارخانه به دولت هستند. آنان از آبان ماه به اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه پيوستند، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز برگزار کردند و بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی جمع شدند.

جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات کارگری و اعلام همبستگی دانشجويان، معلمان، بازنشستگان، وکلا، فعالين مدنی، سازمان های سياسی و اتحاديه های جهانی کارگری با کارگران هفت تپه و فولاد اهواز به وحشت افتاده و با دستگيری وسيع فعالين آن ها می خواهند به اعتصاب کارگران پايان بخشند. غافل از آنکه اعتراضات کارگری مدت هاست که در سراسر کشور جريان دارد و سرکوب ها هم تا کنون نتوانسته است صدای اعتراض کارگران را خاموش سازد.

تشکل های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، گروه نفتگران متحد خوزستان و اتحادیه تشکل های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران نسبت به بازداشت کارگران فولاد اهواز اعتراض کرده و خواهان آزادی آن ها شده اند.  

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) دستگيری کارگران را محکوم و همراه با تشکل های کارگری خواهان آزادی و تامين مطالبات آن هاست. ما از فعالين مدنی و جريان های سياسی می خواهيم که عليه بازداشت کارگران فولاد اهواز به اعتراض برخيزند و از خواسته های آنان حمايت کنند. 

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۲۶ آذر ۲۰۱۸ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۸)

افزودن نظر جدید