احکام زندان برای محمد حبیبی باید لغو گردد!

منابع مطلع کارگری امروز (٣دیماە) بە نقل از آقای حسین تاج وکیل آقای محمد حبیبی خبر از تائید حکم ١٠ و نیم سال زندان برای این فعال صنفی کە مدتی است بە دلیل فعالیت صنفی در زندان است دادند.

آقای حبیبی، کە عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است و بە هنگام یکی از تجمعات صنفی گذشتە سال جاری معلمان دستگیر شدە بود پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شده بود. شعبە ٢٦ بیدادگاە ضدکارگری حکومتی با تائید حکم قبلی آقای حبیبی را بە "اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد".
همە اتهاماتی کە این محکومیت ها با استناد بە آنها صورت گرفتە بی پایە و اساس اند و دلیل واقعی این محکومیت سنگین و ضد انسانی و مغایر با قوانین موجود چیزی بە غیر از فعالیت صنفی و احقاق حقوق پایمال شدە یک میلیون معلم و فرهنگی نیست. ما صدور احکام زندان و شلاق و محرومیتهای در نظر گرفتە شدە در این حکم برای آقای حبیبی را پایمال سازی آشکار حقوق سندیکایی و انسانی می دانیم و از این رو آنرا محکوم میکنیم. خواست ما لغو این احکام ظالمانە، آزادی بی قید و شرط آقای حبیبی و سایر رهبران کانون های صنفی معلمان، بە رسمیت شناختن و رعایت بی چون و چرای حقوق سندیکایی معلمان و منع دخالت نیروهای امنیتی و دادگاە ها در امور فعالیت های سندیکایی است. نا قاضیان بیدادگاە های ضد مردمی و دستگاە سرکوب کە از گسترش فزایندە اعتراضات پیاپی معلمان کە بە درخواست و دعوت کانون های صنفی صورت می گیرد و ازنفوذ فزایندە این کانون ها و رهبرانشان بە خشم آمدەاند، بە عبث می کوشند تا با مجازات و شکنجە رهبران این کانونها بە آنها پایان دهند. اما همانطور کە بی پاسخ گذاشتن مطالبات بە حق معلمان و سرکوب آنها تا کنون بە تحرکات اعتراضی و سراسری معلمان دامن زدە است محکومیت محمد حبیبی نیز محرک گسترش دامنە اعتراضات دیگری خواهد شد. ما اطمینان داریم کە معلمان و کارگران و سایر اقشار عدالت خواە در مقابل این احکام نامردمی ساکت نخواهند نشست و بە حکومت اجازە نخواهند داد کە بە رفتارهای سرکوبگرانە اش ادامە دهد. آزادی رهبران سندیکایی و مدنی و سیاسی در حال تبدیل شدن بە یک خواست عمومی است و در حد شعار باقی نخواهند ماند.

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

سوم دی ماە ٩٧

افزودن نظر جدید