از ۱۹ بهمن ۴۹ تا بنیانگذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق)

برنامه شامل:
جلسه گفتگو با مجید عبدالرحیم پور

 و موزیک زنده

زمان: روز شنبه ۹ فوریه ۲۰۱۹ ،   شروع از ساعت ۱۸:۳۰ 
مکان: خیابان ویلمرسدورفر ۱۶۳ در برلین ۱۰۸۵۸ 
Wilmersdorfer Straße 163
10858 Berlin 

 

حزب چپ ایران (فداییان خلق) – برلین

افزودن نظر جدید