زمستان ذوب می شود

در خانه های تان کنارِ شومینه
 یا شوفاژ گرم نشسته اید،
زمستان ذوب می شود،
در گرم خانه تان

شاید تلویزیونتان روشن است
و مشغول دیدن برنامه های دلخواه خویشید
اما، نگاهتان پشت خط قرمز می ماند
خانه هایتان گرم است
زمستان ذوب می شود

بعد از خوردن شام،
چایِ داغ در فصل سرما می چسبد.
و میوه های دلخواه نوبرانه،
که خیلی ها نیت کرده اند
بماند برای روزهای آزادی
که همه دورهم جمع شویم.

اما غافل نماندیم...!؟

از آنچه بر اسماعیل گذشت
آنچه بر کارگران هفت تپه
کارگران فولاد اهواز
و بر...

گذشت
اسماعیل،
تنها نماد است،
نشانه است
( روح پدر هملت است )
مزدک قدم به شوش گذاشته
بابک از بارگاه خلیفه
رو به سوی هفت تپه
خون بر رخسار می کشد
روح فضیلت در کالبدِ آدمی است.

روح انسان در هیئتِ
کارگراست -
 روحِ همه کشته هایپردرد و رنج همه ی فضول سترون ماست.

هان...با شمایانم!
که بر بلندای همتِتان
زندگی رنگی دگر خواهد گرفت
صدایم رامی شنوید

آی
آنان که در خانه های
گرمتان نشسته اید؟

زمستان در گرمخانه تان ذوب می شود

اسماعیل،
روح پر درد و رنجِ
همه کشته های ماست
تنهایش نگذاریم.

رحمان : ۲۵ / ۱۰ / ۹۷

بخش: 

افزودن نظر جدید