چهل و هشتمین سالگرد جنبش فدائیان خلق و حماسه سیاهکل را گرامی می داریم

نوزدە بهمن یادآور آغاز حرکت جسورانەای است در سیاهکل با تکیە بر دیدگاه چپ وهم اکنون با قدمتی نزدیک به پنج دهه مبارزات خستگی ناپذیر. حرکتی کە نوید پیدایش فدائیان خلق را در سپهر سیاسی ایران با جوش و خروش بی بدیلی اعلام داشت.

هیچ ملتی بەخودی خود، بدون آگاهی و دانایی، بدون مبارزات مستمر و خستگی ناپذیر و بدون تشکل و سازمان یابی از یوغ استثمار آزاد نمی شود. و جنبش سیاهکل یکی از جنبشهای رهایی بخشی است که با دیدگاه چپ و با قدمتی نزدیک به پنج دهه مبارزات خستگی ناپذیر در دو دوره خفقان، یعنی در دوران رژیمهای خودکامه‌ پهلوی و ارتجاعی جمهوری اسلامی، و با توجه به سرکوبهای شدید چه در سطح منطقه ای و چه ‌در سطح جهانی که ‌برای نیروهای چپ از جانب امپریالیسم جهانی و نیروهای راست اعمال می شدند، توانست بە قوارە مطرح ترین جریان چپ در ایران فرا بروید. فدائیانی کە هنوز علیرغم سرکوبها و فشارهای استبداد، پرچم مبارزە را کماکان افراشتە نگە داشتەاند و بر سر پیمانی کە با مردم خود در سیاهکل بستند، همچنان باقی اند.

فدائیان تاریخ پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتەاند. و در این مسیر توانستە شجاعانه و با طرح دیدگاه های انتقادی و آموزیدن از گذشت روزگار بشیوە مستمر اقدام‌ به بازسازی و نوسازی خود بنماید و با اتخاذ مشی و رویکردهای جدید بە نیروئی مدرن و امروزی تبدیل شود. جنبشی کە با دادن هزینەهای انسانی،‌ انسانهای والا و اندیشمندی کە با خون خود نهال آزادی را آبیاری و در راه اندیشه های آرمانی خود یعنی آزادی، عدالت اجتماعی، سوسیالیسم جان خود را فدا نمودند، یادگارها و آموزه های ارزشمندی را برای نسلهای آینده به جا بگذارد.

روز نوزده بهمن، سالروز سیاهکل را به تمام رهروان و رفقای این جنبش رهایی بخش  تبریک و تهنیت می گوییم و یاد و خاطره تمامی رفقای مبارز و جانباخته ای را که امروزه در جمع ما حضور فیزیکی ندارند ارج می نهیم و به اندیشه های انسانی و مبارزاتشان که جاودانه است سر تعظیم فرو می نهیم.

به امید روزهای درخشان و طلوع و شروع فردای بهتر و جوانه زدن نهال آزادی!

جمعی از یاران فدائی در کردستان

١٨ بهمن ١٣٩٧

افزودن نظر جدید