مادر

برای مادر، فروغ تاجبخش ( مادر لطفی )

بی تو ما به کدام درگاه

رو خواهیم آورد!؟
بعد ازتو چه کسی مرحمی بر زخم دستان فرزندانت خواهد نهاد؟
خاوران چشم به راه تست
این خاکِ از عشق و استخوان
نامت را فریاد می زند

تو ای سپیده در قعر تاریکی؛
نوری... که هنوز بر سیاهترین
روزنه ها می تابی،
عشقی ... و بر آلام خیلِ دلسوختگان مرحمی
تو خورشیدی جهانتابی

بتاب مادر ...
که عطر باورما
از تابش تو ...
سیراب می شود .

بی تو ما به کدام درگاه ؛
رو خواهیم آورد!؟

رحمان : ۲۹ / ۱۱ / 

بخش: 

افزودن نظر جدید