بحث و گفتگو: چالش های ستم اتنیکی در ایران و راه چاره آن در ایران

بحث و گفتگو  در پالتاک
سخنرانان:
بهزاد کریمی- عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مهرداد درویش پور- استاد دانشگاه، جامعه شناسی و جمهوریخواه
زمان یکشنبه ۳۱ مارس(۱۱ فروردین) ساعت ۲۰ شب به وقت اروپای  مرکزی، شرق امریکا و کانادا ساعت ۲ بعدازظهر، ایران ساعت ۲۲.۳۰ شب
برگزارکننده: داریوش پارسا

بخش: 

افزودن نظر جدید