از اعلام موجوديت "ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران" استقبال می کنيم!

ده تشکل سیاسی چپ و ملی ـ قومی در روز شنبه ۲۳ فوريه در شهر هانوفر آلمان گرد آمدند و با انتشار بیانیه ای، موجوديت «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» را اعلام کردند. پیش از این در آبان ماه سال گذشته (نوامبر ۲۰۱٨) ده جریان با انتشار یک منشور، فعالیت های خود را شروع کردند و پيرامون چند موضوع، موضع مشترک گرفتند.

 

«همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» هدف خود را در بيانيه بدين صورت اعلام کرده است: "بنا به تفاهم نامه مورد توافق، ما مشترکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام برخاسته از آراء مردم بر مبنای جمهوریت، دمکراسی، جدائی دین و دولت و فدرالیسمی که تأمین حقوق برابر ملی ـ دموکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران باشد، مبارزه می‌کنیم." "ھمبستگی ….." از حمایت افکار عمومی جھان، نیروھای مترقی و نھادھای بین‌المللی از مبارزات مردم برای استقرار دمکراسی در ایران استقبال کرده و مخالفت خود را با  دخالت دولت‌ھای خارجی در امور داخلی ایران اعلام کرده است.

 

همکاری و اتحاد طيف های مختلف اپوزيسيون و مخالفت با  دخالت دولت‌ھای خارجی در امور داخلی ایران، امری است ضرور و مثبت که راه را برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دموکراتيک و سکولار در شکل جمهوری هموار خواهد کرد.

 

از این منظر، حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، عليرغم تفاوت های ديدگاهی و سياسی، از اعلام موجوديت "ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران" استقبال می کند و امیدوار است که همراهی و همکاری جریان های سياسی جمهوریخواه دموکرات و سکولار گسترش یابد.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۲ فروردين ۱۳۹۸ (اول آوريل ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید