ما خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام فعالین کارگری، دانشجویی، مدنی بازداشت شده در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس هستیم!

ما خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام فعالین کارگری، دانشجویی، مدنی بازداشت شده در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس هستیم!