زندگی، رویایی از جنس عشق

در سوگ رفیق فرهنگ رضائی کرمانشاهی

رفیق فرهنگ رضائی کرمانشاهی، یار و رفیق دیرینە ما، عضو سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت روز ۱۰ مرداد ( دوم اوت 2019) در سن 60  سالگی در شهر تروندهایم نروژ بر اثر سکتە قلبی زندگی را بدرود گفت و جمع یاران خود را برای همیشە ترک کرد.

 

رفیق فرهنگ رضائی اهل قصر شیرین از همان عنفوان جوانی بە صفوف سازمان پیوست، و رزم خود را برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد آغاز کرد و تمام تلاش خود را در این راە بکار بست. او در همان اوائل دهە سیاە شصت توسط سرکوبگران حاکم دستگیر شد، بە زندان دیزل آباد کرمانشاە منتقل شد و مجموعا سە سال از عمر خود را (یک سال تعزیری و دو سال تعلیقی) در شرایط زندان سپری کرد.

 

رفیق فرهنگ علاوە بر اینکە یک فعال سیاسی بود، یک فعال و چهرە فرهنگی ـ ادبی هم بود و در این عرصە دارای آثار متنوعی  است. کار آنلاین، نشریە الکترونیکی سازمان، بخشی از فعالیت های او را  منعکس نمودە و  در بخش آرشیو آن این مطالب و آثار در دسترس است.

 

رفیق فرهنگ رضائی کرمانشاهی بعد از آرادی از زندان مدتی را هم در قائم شهر زندگی کرد و در زمستان سال ٢٠١٠ میلادی، راە غربت را در پیش گرفت و در نروژ تقاضای پناهندگی نمود. از همان اوائل حضورش در شهر اسلو، بلافاصلە با سازمان ارتباط برقرار نمود و در ارتباط با تشکیلات سازمان در خارج از کشور قرار گرفت.

از زمان ارتباط گیری مجدد و وصل شدن دوبارە بە سازمان، او بعنوان یک رفیق پرشور در بسیاری از عرصەها دست بە فعالیت مجدد زد: حضور در میتینگ ها و اعتراضات علیە سیاستهای سرکوبگرانە جمهوری اسلامی، شرکت در مراسم اول ماە مە روز جهانی کارگر با پرچم سازمان، شرکت فعال در جلسات سازمانی و همکاری نزدیک با گروه کار کارگری و کارآنلاین از جملە فعالیت های اوست.

 

قابل یادآوریست کە رفیق فرهنگ رضائی کرمانشاهی بدنبال سفر دوازدە روزە احمد شهید، نمایندە ویژە حقوق بشر سازمان ملل متحد بە اروپا، با او در شهر اسلو ملاقات داشت و توانست راوی بخشی از رنج خود، همرزمان و مبارزان کشور بە او باشد.  

 

رفیق فرهنگ به همراه اعضای حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در نخستین کنگره آن که در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ تیر ماه برگزار شد شرکت داشت. رفقای زیادی که او را از نزدیک دیده شیفته صمیمیت، بذله گوئی، حضور ذهن فعال او شدند.

 

ما درگذشت و مرگ نابهنگام این یار دیرین را بە خانوادە و بازماندگان ایشان، فدائیان خلق، رزمندگان راە آزادی و عدالت تسلیت می گوئیم و یاد او را گرامی می داریم.

 

همیشه 
واژگانی هستند
غریب، بر مظلمه تاریخ 
بر شانەهای رنج 
سنگینی می کنند 
و مشت مشت 
قی می شوند
بر سجاده های سپید تکلیف
باز ...

(فرهنگ رضائی کرمانشاهی)

 

یاد عزیزش گرامی باد!

دبیرخانە شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ (۵ اوت ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید