یاد جان باختگان فدائی گرامی باد!

ياد جانباختگان قتل عام سال 67 گرامی باد!، نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!