کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید!

کارگران، معلمان، فعالین مدنی و دانشجویی زندانی را آزاد کنید!