با شرکت فعال در کارزار جمع آوری مدارک برای محاکمه حميد نوری به افشای حقايق اين پرونده کمک کنيم!

روز شنبه ۱۸ آبان ماه فردی با نام حمید نوری با نام مستعار عباسی در کشور سوئد به اتهام مشارکت در اجرای کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ مورد شناسائی قرار گرفت و بازداشت شد. در شناسائی حميد نوری اقای ایرج مصداقی نقش داشت. وزارت دادگستری سوئد به تقاضای اقای کاوه موسوی فرد نامبرده را در فرودگاه بین المللی سوئد دستگیر کرد و با تقاضای خانم کارولینا وسلاید دادستان قرار بازداشت نامبرده به مدت چهار هفته تمدید شد.

 

۳۱ سال پيش هزاران زندانی سیاسی به قتل رسيدند. مسئول اصلی آن جنایت هولناک، آیت الله خمینی بود. اما شماری از دست اندرکاران حکومت هم عامل قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ بودند و عده ای از آنان از هم اکنون در حکومت مقام دارند. از جمله آن ها حميد نوری است.  

 

کسانیکه از زندان گوهر دشت جان سالم به در بردند، به خوبی چهره و اقدامات جنایتکارانه حمید عباسی و ناصریان ـ دادیاران زندان گوهردشت ـ را به خاطر دارند. ناصریان و عباسی در زمان پرسش و پاسخ نیری بالای سر زندانيان می ایستادند و با اعلام این که این مرتد است، از پشت سر یقه زندانی را گرفته و با ذوق و شوق از روی صندلی بلند کرده و با هل دادن به سمت چپ در صف اعدامی ها می نشاندند. آن ها حتی خودشان را آویزان بدن زندانيان می کردند تا قطع نخاع زودتر صورت گیرد. عباسی (نوری) و ناصریان (قاضی مقیسه) هر دو همان جنایتکاران مرداد و شهریور ماه هستند.

 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) شمار زيادی از ياران خود را در اقدام جناينکارانه جمهوری اسلامی در سال ۶۷ از دست داد. ما ضمن ابراز خرسندی از اقدام وزارت دادگستری سوئد، از همه جان به در بردگانی که امکان شناسائی هویت این متهم به مشارکت در جنايات هولناک تابستان ۶۷ را دارند، می خواهد تا با تشخیص هویت و بازگوئی جنايات او،به روند بازرسی ها کمک کنند. سازمان ما از همه نیروهای اپوزیسیون و خانواده قربانيان می خواهد به افشای حقایق این پرونده کمک کنند.

 

درخواست سازمان ما از وزارت دادگستری سوئد اين است که برای شاهدان و خانواده های قربانيان فراهم آورد. ما از دولت سوئد می خواهيم تا ضمن رسیدگی شفاف به این پرونده، حقيقت را قربانی منافع تجاری قرار نداده و تسلیم فشارهای جمهموری اسلامی نشود.

 

پيام رسای محاکمه اين عامل کشتار ۶۷ به گردانندگان رژيم ايران اين است که هيچ يک از آمران و عاملان کشتار زندانيان سياسی از پيگرد و محاکمه مصون نخواهند بود.

 

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۸ آبان ۱۳۹۸ (۱۹ نوامبر ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید