شلیک نکن به مردم، بمان کنار مردم!

اعلامیه شماره 3 به مناسبت خیزش اعتراضی مردم:

نيروهای نظامی و انتظامی!
مردم به خيابان ها آمده  و عليه رژيم حاکم به پا خاسته اند. دریابید که زمان انتخاب است: ایستادن در برابر مردم یا کنار مردم ماندن! آنچه را هم اکنون می شنوید صدای مردم کوچه و خیابان است. صدای صدها هزار معترضی که بازتاب فریاد میلیونها ایرانی دردمند است. دردی آشنا برای شما زیرا که خود نیز با آن زیسته و بارآمده اید. خوب می شناسید این رنج را، چون شما خویشاوندان، همسایگان، هم محله ای ها و همشهری های همین هایی هستید که از گرانی به خشم آمده اند و علیه مسبب آن، یعنی جمهوری اسلامی بپاخاسته اند. حکومتی سراپا فاسد که با سیاست ماجراجویانه و ایران برباد ده خود، هستی کشور بر باد می دهد و مردم را هر دم به فقر و فاقه بیشتر می راند.

نیروهای مسلح!
جمهوری اسلامی در برونمرز و برای اجرای ماجراجویی های خود از شما قربانی میگیرد و در درونمرز شما را وسیله کشتار مردم می کند. شما را به خیابان ها گسیل می دارند تا صدای مردم ببرید و جان خلایق بگیرید.

به هوش بیائید!

خواست مردم از شما اين است که بسوی آن ها شلیک نکنید. مبادا باتومی که دست شما داده اند، سر بشکافد و تن بکوبد. معترضان جوان را کتک نزنید. بازیچه دست حکومت برای پیاده شدن امیال پلید آن نشوید. راه گریز از سرکوب بسیار است، اگر خود نخواهید در برابر مردم قرار بگیرید. مبتکرانه میتوان به شیوه های مختلف از اجرای فرمان سرکوب گریخت و حتی تا سرپیچی های آشکار پیش رفت.

بدانید که برای سرکوبگری ها فقط آمران نیستند که پاسخگوی تصمیمات خود هستند، عاملان اجرایی فرامین سرکوب و کشتار نیز ناگزیر از جوابگویی اند. پس شریک کشتار نشوید. جمهوری اسلامی در مواجهه با حرکات مردم معترض، همواره "سربازان گمنام امام زمان" به میدان می آورد و همیشه هم این به اصطلاح "لباس شخصیها" را زیر چتر حمایتی نیروهای رسمی انتظامی به جان مردم می اندازد. فراموش نکنید که حتی "ناشناس" ها هم شناسائی می شوند تا چه رسد به شما انیفورم پوش ها که شناسا در اسم و مشخصات هستید. شماها انگشت نمائید، چون نامتان را میدانند و آدرستان را دارند. نگذارید چهره تان به شرارت های این جانیان آلوده شود. مسئولیت خود در این زمینه را دریابید.

در میان نیروهای انتظامی، درجه داران و افسران از موقعیت بسیار حساسی برخوردارند. فرماندهان نشسته در ستادهای عملیاتی علیه مردم معترض، شما کادرها را مجری دستورات پلید خود می کنند. چرا باید آلت دست آنها شد و چرا مسئولیت سنگین خود در پیاده شدن این برنامه ها را نباید شناخت؟ اگر شکل و شیوه امتناع از آنها موکول به تشخیص شما و بر عهده شماست، تن ندادن به چنین دستوراتی اما وظیفه انسانی، اخلاقی و ملی شما در قبال مردم است.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) شما را در این روزهای حساس به حراست از شرافت خویش فرا می خواند و از شما نظامیان و نیروهای انتظامی می خواهد که به مردم شليک نکنيد. فردایی وجود دارد. با مردم باشید و با مردم بمانید.

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲٨ آبان ماه ۱۳۹٨- ۱٨ نوامبر ۲۰۱۹

افزودن نظر جدید