بيانيه "ايرانيان ضد تحريم و جنگ ـ برلين"

در روزهای گذشته، سران سه قوه با تاييد شخص خامنه‏ای و با دور زدن نهادهای به اصطلاح مسئول حکومتی همانند مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند و در پشت درهای بسته پيرامون افزايش بهای بنزين و سهميه بندی آن تصميم گرفتند و بي‏درنگ و شبانه آنرا به اجرا گذاردند. در پی اين اقدام نامنتظر، مردم بويژه لايه‏های فرودست و کم درآمد جامعه گام به پهنه‏ی ايستادگی و اعتراض مدنی گذاردند. دامنه‏ی اين اعتراضات خودجوش بسرعت گسترش يافت و بگونه‏ای خود‏پو بيش از صد شهر را فراگرفت. چرا که گرانی و تورم توان سوز، بر زمينه‏ی شکاف گسترده ميان سطح درآمد و هزينه‏ی زندگی در سالهای گذشته و بويژه در گير‏و‏‏دار تحريم‏های اقتصادی غيرانسانی و فراگير کنونی ايالات متحده، تسمه از گرده‏ی مردم کشيده و گذران روزانه‏ی زندگی آنها را با هزار درد و درماندگی و دشواری روبرو کرده‏است. درآغاز مردم با متوقف کردن خودرو‏های خود در خيابان‏ها و ايجاد راهبندان می‏خواستند ناخشنودی و سرپيچی مدنی خود بر ضد واپسين چاره‏انديشی اقتصادی نظام را بگونه‏ای مسالمت آميز به نمايش گذارند.

ولی سر رشته داران امور با تدارک و آمادگی از پيش برای سرکوب اعتراضات قابل پيش بينی، نيروهای نظامی و امنيتی را  راهی کانون‏های اعتراض و ايستادگی مردم کردند. همزمان خامنه‏ای نيز در صحنه ظاهر شد و با قطب‏بندی مردم و نيروهای اجتماعی، البته با محور قرار دادن موضع و جايگاه خويش، با ترس از گسترش دامنه‏ی اعترا‏ ها و بالا گرفتن آتش خشم اکثريت ناخشنود جامعه و برای توجيه عملکرد عوامل سرکوب، اعتراض‏گران را "اشرار و اراذل و اوباش" و عامل و خودفروخته بيگانه خواند. اين رويکرد، در واقع فرمان جنگ تمام عيار برضد مردم مسالمت جويی بود، که هيچ منافعی در تشنچ و ناآرامی نداشتند. "آتش به اختياران" نيز براستی سنگ تمام گذاشتند و دامنه‏ی خشونت، خونريزی و هراس‏افکنی خود را چنان گسترش دادند که پيامد آن، همانا ده‏ها کشته و صدها زخمی و بيش از هزار زندانی بوده است.   

حاکميت همزمان با پايمال کردن حق آزادی بيان و گردهمايی و اعتراض مسالمت آميز مردم، کوشيد با قطع اينترنت از هر گونه تماس معترضان چه با هم و چه با جهان پيرامون جلوگيری کند، افکار عمومی جامعه و جهان را از عملکرد خشونت بار و سازمان‏يافته خود بی‏خبر نگاه دارد و نگذارد مردم جهان صحنه‏های تکان‏دهنده‏ی سرکوب و شليک به‏سوی مردم بی‏دفاع را به چشم‏های خود بببيند. در همين راستا، اين روزها يکی از مقامات قضايی گفته‏است که ارسال هر گونه فيلم از صحنه‏های درگيری خيابانی به رسانه‏های خارج از کشور جرم شمرده می‏شود و ارسال‏کنندگان مورد پيگرد قضايی قرار خواهند‏گرفت.

اين همه در بازه‏ای از زمان صورت می‏گيرد که ايران از ديدگاه ملی، منطقه‏ای و بين‏المللی در شرايط حاد و بحرانی بسر می‏برد و آينده‏ی پر خوف و خطری در نبود يک سياست داخلی و خارجی سازنده و صلح آميز در انتظار کشور و مردم ميهن ماست. آنچه که در اين ميان ترديدی بر نمی‏دارد اين است حکومتگران در قبال زندگی و سرنوشت مردم و جلوگيری از فروپاشی کشور مسئوليت درجه اول را بر دوش‏دارند و هرگونه پايمال سازی حقوق سياسی مردم، هر گونه فشار اقتصادی بر مردم دست به دهان، هر گونه سياست سرکوب حقوق و آزادی‏های مدنی شهروندان و ناديده گرفتن خواست‏هاي به‏حق آنها، راه صلح آميز رشد اجتماعی و به‏سازی مسالمت آميز جامعه را سد می‏کند. مردم اگر زندگی‏شان به راه باشد، کوچک‏ترين منافعی برای اقدامات قهرآميز ندارند و جز به صلح و سازندگی و مدارا و دوستی نمی‏انديشند.     

دريغا که در اين روزها شاهد بوده‏ايم که سران رژيم جمهوری اسلامی با پايمال ساختن حق اعتراض مدنی شهروندان کشور ما، با آنها با زبان بگير و ببند و گلوله و آتش سخن گفتند و بذر کينه و دشمنی و ستيز در دل جامعه پاشيدند و درد بر درد و سوگ بر سوگ افزودند.   

در چنين شرايطی،  ما "ايرانيان ضد تحريم و جنگ ـ برلين"، به نوبه‏ی خود، همزمان با محکوم کردن قاطع اقدامات سرکوبکرانه رژيم، همبستگی ژرف خود را با مردم معترض ميهنمان، خانوده‏های داغدار و آسيب ديده ابراز می‏داريم و همدل با همه نيروهای هوادار صلح و حقوق بشر، همه وجدان‏های بيدار را در سراسر جهان فرا می‏خوانيم تا در دستيابی به خواست‏های عاجل زير، به ما و مردم ايران ياری رسانند:  

ـ احترام به آزادی گردهمايی و بيان، بعنوان حقوق اوليه و برسميت شناخته‏شده بشر.

ـ تامين امنيت اعتراضات و نمايش‏های مسالمت آميز مردم.

ـ تامين شرايط فعاليت آزاد احزاب و سازمان‏های سياسی و نهاد صنفی و سنديکايی.

ـ پيگيری قانونی، حقوقی و قضايي فرماندهان و فرمانبران سرکوب و خشونت و کشتار مردم.

ـ آزادی همه بازداشت‏شدگان روزهای گذشته در سراسر ايران و بازگشت آنان به دامن خانواده‏های خود.

- ‏‏‏ دلجويی از خانواده ی کشته شدگان و آسيب ديدگان.

ـ فراهم آمدن زمينه برای اعزام گزارشگران و خبرنگاران بین المللی برای تماس با مردم و گزارش درست رويدادها 

ايرانيان ضد تحريم و جنگ ـ برلين

افزودن نظر جدید