در سوگ رفیق لطیفە مولودی

مطلع شدیم رفیق 'لطیفە مولودی' همسر رفیق جانباختە 'باسط احمدی' کە در خرداد سال ١٣٦٠ در زندان اوین توسط جلادان جمهوری اسلامی اعدام گردید، در روز ١٢ آذر ١٣٩٨، در یک حادثە رانندگی در مسیر دیواندرە ـ سنندج در سن شصت سالگی جان خود را از دست داد. در اين حادثه  تعدادی از افراد خانوادە وی زخمی شدند.

رفیق باسط احمدی از رفقای فعال فدائی بود کە در جریان جنگ کردستان و دفاع از مردم کرد در مقابل یورشهای رژیم ايران مقاومت کرد، و سرانجام بە جرم فدائی بودن و دفاع از مردم خود بە جوخە اعدام سپردە شد.

رفیق لطیفە مولودی بعد از مرگ همسر با تقبل مسئولیت تنها فرزند بازماندە 'ریبوار' سالهای زیادی را با مشقت و دشواری در فراق رفیق باسط گذراند.

ما یاد رفیق لطیفە مولودی را گرامی می داریم و ضمن تسلیت بە خانوادە مولودی در سقز و خانوادە احمدی در بانە، برای بازماندگان حادثە طلب بازیابی سلامتی داریم.

دبیرخانە شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثريت) 

١٣ آذر ١٣٩٨(۴ دسامبر ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید